Kommande information

Kommande rapporttillfällen

BE Group AB (publ) avser att publicera ekonomisk information vid följande datum:

  • Årsredovisning för 2020 kommer att göras tillgänglig den 26 mars 2021.
  • Delårsrapport för januari-mars 2021 kommer att publiceras den 20 april 2021.
  • Delårsrapport för januari-juni 2021 kommer att publiceras den 15 juli 2021.
  • Delårsrapport för januari-september 2021 kommer att publiceras den 21 oktober 2021.

Finansiell information finns tillgänglig på svenska och engelska på BE Groups webbplats och kan beställas via tel +46 (0)40 38 42 00 eller e-post: info@begroup.com.

Malmö den 28 januari 2021
BE Group AB (publ)

Peter Andersson
VD och koncernchef

Frågor avseende denna rapport besvaras av:

Peter Andersson, VD och koncernchef
Tel: +46 (0)706 53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO
Tel: +46 (0)705 46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

BE Group AB (publ), Box 225, 201 22 Malmö, Besöksadress: Krangatan 4B
Org. nr: 556578-4724, tel: +46 (0)40 38 42 00
info@begroup.com, www.begroup.com

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 14.00.