Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Net sales Nettoomsättning 7 15 79 97
Administrative expenses Administrationskostnader -10 -13 -42 -53
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 15 0 16 0
Operating profit/loss Rörelseresultat 12 2 53 44
Financial items Finansiella poster 15 7 37 -3
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 27 9 90 41
Appropriations Bokslutsdispositioner -15 -15 7
Profit/loss before tax Resultat före skatt 12 9 75 48
Tax Skatt 3 -4 -2 -10
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 15 5 73 38

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(SEK M) 2020
Dec 31
2019
Dec 31
(MSEK) 2020
31 dec
2019
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 1 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 2 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 906 914
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 909 915
Current receivables Kortfristiga fordringar 108 252
Cash and equivalents Likvida medel 152 145
Total current assets Summa omsättningstillgångar 260 397
Total assets Summa tillgångar 1 169 1 312
Equity Eget kapital 715 642
Non-current liabilities Långfristiga skulder 305 536
Current liabilities Kortfristiga skulder 149 134
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1 169 1 312