Segmentsredovisning

Nettoomsättning per affärsområde

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Sweden & Poland Sverige & Polen 439 489 1 782 2 209
Finland & Baltics Finland & Baltikum 436 496 1 896 2 157
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter 0 -1 -6 -7
Group Koncernen 875 984 3 672 4 359

Nettoomsättning per affärsområde och produktgrupp

(SEK M) Sweden & Poland Finland & Baltics Parent company & consolidated items Total
2020
Oct-Dec
2020
Full-year
2020
Oct-Dec
2020
Full-year
2020
Oct-Dec
2020
Full-year
2020
Oct-Dec
2020
Full-year
(MSEK) Sverige & Polen Finland & Baltikum Moderbolaget & koncernposter Totalt
2020
okt-dec
2020
helår
2020
okt-dec
2020
helår
2020
okt-dec
2020
helår
2020
okt-dec
2020
helår
Long steel products Långa produkter 216 852 122 511 0 0 338 1 363
Flat steel products Platta produkter 130 517 210 911 0 0 340 1 428
Stainless steel Rostfritt stål 57 268 72 343 0 0 129 611
Aluminium Aluminium 14 58 24 112 0 0 38 170
Other Övrigt 22 87 8 19 0 -6 30 100
Total Totalt 439 1 782 436 1 896 0 -6 875 3 672
(SEK M) Sweden & Poland Finland & Baltics Parent company & consolidated items Total
2019
Oct-Dec
2019
Full-year
2019
Oct-Dec
2019
Full-year
2019
Oct-Dec
2019
Full-year
2019
Oct-Dec
2019
Full-year
(MSEK) Sverige & Polen Finland & Baltikum Moderbolaget & koncernposter Totalt
2019
okt-dec
2019
helår
2019
okt-dec
2019
helår
2019
okt-dec
2019
helår
2019
okt-dec
2019
helår
Long steel products Långa produkter 231 1 013 130 560 0 -1 361 1 572
Flat steel products Platta produkter 136 665 240 1 062 0 0 376 1 727
Stainless steel Rostfritt stål 84 370 91 382 0 0 175 752
Aluminium Aluminium 17 76 35 136 -5 -5 47 207
Other Övrigt 21 85 0 17 4 -1 25 101
Total Totalt 489 2 209 496 2 157 -1 -7 984 4 359

Nettoomsättning per land utifrån kundens hemvist

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Sweden Sverige 431 477 1 743 2 156
Finland Finland 374 441 1 681 1 872
Other Övrigt 70 66 248 331
Group Koncernen 875 984 3 672 4 359

Levererat tonnage per segment

(Thousands of thonnes) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(Tusentals ton) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Sweden & Poland Sverige & Polen 36 37 144 168
Finland & Baltics Finland & Baltikum 40 40 164 173
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter 0 0 -1 -1
Group Koncernen 76 77 307 340

Rörelseresultat (EBIT) per segment

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Sweden & Poland Sverige & Polen 7 9 -14 61
Finland & Baltics Finland & Baltikum 17 5 63 53
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter -6 -6 -10 -26
Group Koncernen 18 8 39 88

Rörelsemarginal per segment

2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Sweden & Poland Sverige & Polen 1,7% 2,0% -0,8% 2,8%
Finland & Baltics Finland & Baltikum 4,0% 1,0% 3,3% 2,4%
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter neg neg neg neg
Group Koncernen 2,1% 0,8% 1,1% 2,0%

Underliggande rörelseresultat (uEBIT) per segment 1)

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Sweden & Poland Sverige & Polen 7 12 32 67
Finland & Baltics Finland & Baltikum 11 4 74 52
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter -6 -7 -10 -26
Group Koncernen 12 9 96 94

Underliggande rörelsemarginal per segment 2)

2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Sweden & Poland Sverige & Polen 1,6% 2,5% 1,8% 3,0%
Finland & Baltics Finland & Baltikum 2,5% 0,8% 3,9% 2,4%
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter neg neg neg neg
Group Koncernen 1,4% 0,9% 2,6% 2,1%

Avskrivningar per segment

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Sweden & Poland Sverige & Polen 4 3 13 13
Finland & Baltics Finland & Baltikum 3 3 13 16
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter 22 21 89 84
Group Koncernen 29 27 115 113

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar per segment

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Sweden & Poland Sverige & Polen 2 13 17 17
Finland & Baltics Finland & Baltikum 1 2 2 7
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter 2 1 2 1
Group Koncernen 5 16 21 25

1) Rörelseresultat (EBIT) justerat för lagervinster och -förluster och jämförelsestörande poster. Med lagervinster och -förluster avses skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. Beräkningen av lagervinster och -förluster görs enligt bolagets egen modell och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
2) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen.