Nyckeltal

(SEK M unless otherwise stated) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK om inget annat anges) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Net sales Nettoomsättning 875 984 3 672 4 359
Earnings measurements Resultatmått
Gross result Bruttoresultat 135 138 548 605
Underlying gross result Underliggande bruttoresultat 129 138 563 609
Operating result (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 18 8 39 88
Underlying operating result (uEBIT) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 12 9 96 94
Margin measurements Marginalmått
Gross margin Bruttomarginal 15,5% 14,0% 14,9% 13,9%
Underlying gross margin Underliggande bruttomarginal 14,8% 14,1% 15,3% 14,0%
Operating margin Rörelsemarginal 2,1% 0,8% 1,1% 2,0%
Underlying operating margin Underliggande rörelsemarginal 1,4% 0,9% 2,6% 2,1%
Capital structure Kapitalstruktur
Net debt excl. IFRS 16 1) Nettoskuld exkl. IFRS 16 1) 156 373 156 373
Net debt/equity ratio excl. IFRS 16 1) Nettoskuldsättningsgrad exkl. IFRS 16 1) 17% 40% 17% 40%
Working capital at end of period Rörelsekapital vid periodens slut 343 549 343 549
Working capital (average) Rörelsekapital (genomsnittligt) 409 578 468 570
Capital employed (average) excl. IFRS 16 1) Sysselsatt kapital (genomsnittligt) exkl. IFRS 16 1) 1 272 1 463 1 305 1 466
Working capital tied-up Rörelsekapitalbindning 11,7% 14,7% 12,8% 13,1%
Return Avkastning
Return on capital employed excl. IFRS 16 1) Avkastning på sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 1) 5,1% 1,5% 2,3% 5,6%
Per share data Per aktie
Earnings per share (SEK) Resultat per aktie (SEK) 1,06 0,57 0,33 3,87
Earnings per share after dilution (SEK) Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,06 0,57 0,33 3,87
Equity per share (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) 69,73 71,05 69,73 71,05
Cash flow from operating activities per share (SEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK) 11,72 6,50 26,28 15,37
Shares outstanding at period end (thousands) Antal aktier vid periodens slut (tusentals) 12 983 12 983 12 983 12 983
Number of shares (thousands) before and after dilution Antal aktier (tusentals) före och efter utspädning 12 983 12 983 12 983 12 983
Growth Tillväxt
Sales growth Omsättningstillväxt -11% -15% -16% -9%
– of which organic tonnage growth – varav organisk tonnagetillväxt -1% -17% -10% -10%
– of which price and mix changes – varav pris- och mixförändringar -8% 1% -5% -1%
– of which currency effects – varav valutaeffekter -2% 1% -1% 2%
Other Övrigt
Average number of employees Medeltal anställda 625 644 633 652
Inventory gains and losses Lagervinster och -förluster 6 -1 -17 -6
Shipped tonnage (thousands of tonnes) Levererat tonnage (tusentals ton) 76 77 307 340
1) För att tydliggöra utvecklingen av BE Groups finansiella ställning finns i nyckeltalsöversikten viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. En avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i denna rapport och närmst liggande IFRS-mått finns under Alternativa nyckeltal.