Koncernens balansräkning i sammandrag

(SEK M) Note 2020
Dec 31
2019
Dec 31
(MSEK) Not 2020
31 dec
2019
31 dec
Goodwill Goodwill 557 566
Other intangible assets Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 7
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 89 89
Right of use assets Nyttjanderättstillgångar 541 540
Investment in joint venture Andelar i joint venture 117 110
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 24 21
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1 333 1 333
Inventories Varulager 501 642
Accounts receivable Kundfordringar 376 387
Other receivables Övriga rörelsefordringar 42 57
Cash and equivalents Likvida medel 166 168
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1 085 1 254
Total assets Summa tillgångar 3 2 418 2 587
Equity Eget kapital 905 922
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 321 536
Non-current leasing liabilities Långfristiga leasingskulder 457 449
Provisions Avsättningar 0 0
Deferred tax liability Uppskjuten skatteskuld 42 44
Total non-current liabilities Summa långfristiga skulder 820 1 029
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 1 6
Current leasing liabilities Kortfristiga leasingskulder 84 92
Accounts payable Leverantörsskulder 414 398
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 162 139
Other current provisions Övriga kortfristiga avsättningar 32 1
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 693 636
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 3 2 418 2 587