Note 29 – Supplementary disclosures to cash flow statement

Group Koncern 2020 2019
Interest paid and dividends received Betalda räntor och erhållen utdelning
Dividends received Erhållen utdelning
Interest received Erhållen ränta 0 0
Interest paid Erlagd ränta -18 -22
Adjustment for non-cash items Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Depreciation, amortization and write-down of assets 1) Av- och nedskrivningar av tillgångar 1) 115 113
Unrealized exchange rate differences Orealiserade valutakursdifferenser
Capital gain/loss on sale of fixed assets Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0
Difference between participation in joint venture and dividends received Skillnad mellan periodens resultatandel i joint venture och erhållen utdelning -7 2
Provisions and other items not affecting liquidity Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter 26 -9
Total Summa 134 106
Parent Company Moderbolag 2020 2019
Interest paid and dividends received Betalda räntor och erhållen utdelning
Dividends received Erhållen utdelning 21 16
Dividends paid Erlagd utdelning -23
Interest received Erhållen ränta 14 17
Interest paid Erlagd ränta -13 -19
Adjustment for non-cash items Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Depreciation and write-down of assets Av- och nedskrivningar av tillgångar -44 1
Provisions and other items not affecting liquidity Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter 5
Total Summa -39 1
1) In depreciation, amortization and write-downs 2020, SEK 89 M (84) is associated with amortization on right of use assets related to IFRS 16.

Reconcilation of debt

Cash flow Items not affecting cash flow
Group 31/12/19 Acquisitions New lease
agreements
Other 1) Exchange rate
differences
31/12/20
Kassaflöden Ej kassaflödespåverkande poster
Koncern 2019-12-31 Förvärv Nya leasing-avtal Övrigt 1) Valutakurs-differenser 2020-12-31
Overdraft facility Checkräkningskredit
Factoring Factoring 6 309 7 322
Bank loan Banklån 536 -538 2
Lease liability Leasingskulder 541 -89 32 57 0 541
Total Summa 1,083 -318 32 59 7 863
1) In other mainly modifications and indexations are reported.
Cash flow Items not affecting cash flow
Group 31/12/18 Acquisitions New lease
agreements
Exchange rate
differences
31/12/19
Kassaflöden Ej kassaflödespåverkande poster
Koncern 2018-12-31 Förvärv Nya leasing-avtal Valutakurs-differenser 2019-12-31
Overdraft facility Checkräkningskredit
Factoring Factoring 0 6 6
Bank loan Banklån 530 6 536
Lease liability Leasingskulder 18 -4 527 0 541
Total Summa 548 -4 6 527 6 1,083