Note 6 – Other operating income

Group Koncern 2020 2019
Net movements in exchange rates on receivables/liabilities of an operating nature Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 3 1
Liquidation result Likvidationsresultat 1
Capital gains on sales of fixed assets Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 1 0
Other Övrigt 1 0
Total Totalt 6 1
Parent Company Moderbolag 2020 2019
Net movements in exchange rates on receivables/liabilities of an operating nature Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 0
Liquidation result Likvidationsresultat 16
Other Övrigt 0
Total Totalt 16