Året i korthet

Nyckeltal 2013 2014 2015
Tonnage, tusental ton 455 411 406
Nettoomsättning, MSEK 4 355 4 202 4 155
Rörelseresultat, MSEK -8 -17 -114
Rörelsemarginal, % -0,2 -0,4 -2,8
Underliggande rörelseresultat 36 18 22
Resultat efter skatt, MSEK -51 -73 -169
Resultat per aktie, SEK -1,02 -1,07 -0,97
Avkastning på sysselsatt kapital, % -0,5 -1,1 -7,5
Nettoskuldsättningsgrad, % 136 105 78
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -30 -25 -93
Medeltal anställda 853 782 768
Försäljning per affärslösning
(föregående år)
Försäljning per kundsegment
(föregående år)
Försäljning per produktområde
(föregående år)