Nyckeltal 2013 2014 2015
Levererat tonnage, tusentals ton 126 86 69
Nettoomsättning, MSEK 947 776 648
Förändring jämfört med föregående år, % 5 -18 -16
Rörelseresultat (EBIT), MSEK1) -26 -49 -100
Rörelsemarginal, % -2,7 -6,4 -15,4
Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK -25 -28 -26
Underliggande rörelsemarginal, % -2,6 -3,6 -3,9
Investeringar, MSEK 15 2 3
Medelantal anställda 190 168 171

1) Rörelseresultatet 2014 har belastats med poster av engångskaraktär om -21 MSEK där största delen är relaterad till nedskrivningar av tillgångar om -20 MSEK. Rörelseresultatet 2015 har belastats med nedskrivningar av tillgångar om -74 MSEK.

Övriga enheter består av BE Groups verksamheter i Polen, Tjeckien och Slovakien samt de svenska bolagen Lecor Stålteknik och BE Group Produktion Eskilstuna. Verksamheterna i Tjeckien och Slovakien bedriver i huvudsak distributionsverksamhet medan de andra verksamheterna är producerande enheter. Övriga enheter stod under 2015 för 15 procent (18) av nettoomsättningen.

Utveckling under året

Nettoomsättningen för affärsområdet minskade med 16 procent till 648 MSEK (776). Minskningen är främst hänförlig till de tjeckiska och slovakiska marknaderna där dels efterfrågan är svag och bolagen dessutom iakttar stor försiktighet gällande kreditrisk. Rörelseresultatet försämrades till -100 MSEK (-49). Föränd­ringen är hänförlig till nedskrivningar av goodwill i Lecor Stålteknik och BE Group Produktion Eskilstuna med -50 respektive -4 MSEK, samt -20 MSEK i Tjeckien hänförligt till materiella anläggningstillgångar. Efter nedskrivningen återstår goodwill om 17 MSEK i Lecor Stålteknik och 0 MSEK i BE Group Produktion. Nedskriv­ningen i Tjeckien är kopplad till den byggnad i Ostrava där den största delen av bolagets verksamhet bedrivs. Det bokförda värdet efter nedskrivning är 38 MSEK vilket motsvarar bedömt marknadsvärde. Justerat för engångsposter och lagerförluster uppgick det under­liggande rörelseresultatet till -26 (-28).

Tjeckien och Slovakien

BE Groups verksamhet i Tjeckien består av en lageranläggning i Ostrava och en produktionsanläggning i Prerov. Verksamheten i Slovakien omfattar två lageranläggningar belägna i Michalovce och Martin. Under 2015 har verksamheterna i dessa två länder integrerats med bland annat gemensam ledning. Vid produktionsanläggningen i Prerov är man specialiserad på att kapa stångmaterial, framför allt av rostfritt och annat legerat stål. Affären i övrigt består framförallt av lagerförsäljning av plåt till verkstadsindustrin. Under året har en satsning gjorts på att utveckla sortimentet mot mer högkvalitativ plåt vilket är en nisch där konkurrensen är mindre och möjligheten att ta ut högre marginaler bedöms som större. Marknadsutvecklingen har varit svag och bolagen har iakttagit stor försiktighet gällande kreditrisk. Detta har sammantaget lett till att omsättningen minskat med en fjärdedel. Omkostnaderna har minskats, men har inte fullt ut kompenserat för den lägre omsättningen vilket medfört ett sämre resultatet än föregående år.

Polen

BE Groups verksamhet i Polen består av en produktionsläggning i Trebaczew i södra Polen. Här utförs skärning, bockning och enklare maskinbearbetning av plåt. Under året har man fortsatt utveckla sin lokala kundbas som komplement till den produktion som görs för de svenska och finska marknaderna samt minskat omkostnaderna. Aktiviteterna har varit framgångsrika och man har kunnat byta ut vissa affärer och därmed förbättra marginalen. Omsättningen har minskat något i förhållande till föregående år, men bruttovinsten är högre på grund av bättre marginaler och lägre omkostnader.

BE Group Produktion Eskilstuna

BE Group Produktion Eskilstuna är specialiserade på avancerad plåtbearbetning för kunder inom verkstadsindustrin. Under året har ett antal nya affärer vunnits och mycket fokus har lagts på att förbereda serieproduktion av nya produkter. Trots att serieproduktionen av de nya produkterna inte påbörjats under året ökade bolagets omsättning och resultat.

Lecor Stålteknik

Lecor Stålteknik, med verksamhet i Kungälv, breddar koncernens erbjudande genom att tillhandahålla prefabricerade stålkonstruktioner till bygg- och industriprojekt. Året började svagt på grund av en låg orderstock vid årets början. Under året har resurser adderats på försäljnings- och projektledarsidan som en del i att förbättra bolagets möjligheter att ta nya affärer. Detta har givit effekt och det andra halvåret var försäljnings- och resultatmässigt betydligt bättre. Sammantaget hamnade dock omsättningen under föregående år.

Fortsatt utveckling

Trots en minskad omsättning förbättrades det underliggande resultatet något, men förlusterna är fortsatt höga. Samtliga bolag utom Tjeckien och Slovakien visar bättre resultat jämfört med föregående år, vilket tyder på att man är på rätt väg. Arbetet med att utveckla en lokal kundportfölj kommer att fortsätta på den polska marknaden och för Lecor Ståltekniks del är ökad försäljning i fokus. För BE Group Produktion ska serieproduktion av nya produkter påbörjas samtidigt som nya affärer ska vinnas och produktionssättas. I Tjeckien och Slovakien har året ägnats åt att minska riskexponeringen och under det kommande året är fokus att få upp marginaler och resultat.

Försäljning per affärslösning
(föregående år)
Omsättning
MSEK
Rörelseresultat (EBIT)
MSEK

*Rörelseresultatet för Q4 2014 är rensat från nedskrivningar av tillgångar om -20 MSEK. Inklusive nedskrivningar uppgår rörelseresultatet till -26 MSEK.

**Rörelseresultatet för Q3 2015 är rensat från nedskrivningar av tillgångar om -74 MSEK. Inklusive nedskrivningar uppgår rörelseresultatet till -81 MSEK.