Förändringar i eget kapital – koncern

Belopp i MSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Om-räknings- reserv Balanserat resultat Summa eget kapital
2014
Ingående eget kapital 1 januari 2014 102 11 16 498 627
Årets resultat -73 -73
Övrigt totalresultat 7 7
Årets totalresultat 7 -73 -66
Nyemission 51 103 154
Förändring egna aktier 0 0
Aktiesparplan 0 0
Utgående eget kapital 31 december 2014 153 114 23 425 715
2015
Ingående eget kapital 1 januari 2015 153 114 23 425 715
Årets resultat -169 -169
Övrigt totalresultat -5 -5
Årets totalresultat -5 -169 -174
Nyemission 107 137 244
Förändring egna aktier
Aktiesparplan
Utgående eget kapital 31 december 2015 260 251 18 256 785

Nyemission 2015

Under det första halvåret 2015 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen uppgick till 260 MSEK före emissionskostnader. För varje befintlig aktie erhölls en teckningsrätt och två teckningsrätter gav rätt att teckna fem nya aktier. Bolagsstämmans godkännande av företrädesemissionen har föregåtts av beslut om att minska bolagets aktiekapital med 77 778 256,68 SEK, från 152 506 383,68 SEK till 74 728 128,00 SEK, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Genom minskningen av aktiekapitalet sätts aktiernas kvotvärde ner från 2,04 SEK till 1,00 SEK. Aktiekapitlet återställdes sedan genom företrädesemissionen. I emissionen gavs 185 474 367 nya aktier ut och aktiekapitalet ökade med 185 474 367 SEK.