Balansräkning – moderbolag

Belopp MSEK Not 2015 2014
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 15 21 36
21 36
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 16 0 0
0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 17 982 1 157
Räntebärande fordringar hos koncernbolag 20 93 6
1 075 1 163
Uppskjuten skattefordran 25 34 28
Summa anläggningstillgångar 1 130 1 227
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Räntebärande kortfristiga fordringar hos koncernbolag 20 115 232
Fordringar hos koncernbolag 57 39
Skattefordringar 2 2
Övriga fordringar 3 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 4 17
181 293
Kassa och bank 13 31
13 31
Summa omsättningstillgångar 194 324
SUMMA TILLGÅNGAR 1 324 1 551
Belopp MSEK Not 2015 2014
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 23
Bundet eget kapital
Aktiekapital 260 153
Reservfond 31 31
291 184
Fritt eget kapital
Överkursfond 240 103
Balanserad vinst 308 439
Årets resultat -224 -131
324 411
Summa eget kapital 615 595
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 546 699
Avsättningar
546 699
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 31 34
Kortfristiga räntebärande skulder till koncernbolag 111 225
Leverantörsskulder 3 2
Skulder till koncernbolag 4 13
Övriga skulder 1 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 10 12
Avsättningar 4
163 257
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 324 1 551