Finansiella definitioner

Resultatmått
Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före finansiella poster.
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
Marginalmått
Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Kapitalstruktur
Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med likvida medel samt finansiella anläggningstillgångar.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerad med eget kapital.
Rörelsekapital Varulager och kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga skulder exklusive avsättningar och räntebärande skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.
Sysselsatt kapital Eget kapital plus räntebärande skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.
Operativt kapital (exkl. immateriella tillgångar) Materiella anläggningstillgångar, andelar i joint venture, uppskjuten skattefordran och rörelsekapital minskat med uppskjuten skatteskuld och avsättningar. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.
Rörelsekapitalbindning Genomsnittligt rörelsekapital, i procent av nettoomsättning justerad till årstakt.
Avkastning
Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat justerat till årstakt, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på operativt kapital (exkl. immateriella tillgångar), % EBITA justerat till årstakt, i procent av genomsnittligt operativt kapital (exkl. immateriella tillgångar).
Avkastning på eget kapital Periodens resultat justerat till årstakt, i procent av genomsnittligt eget kapital.
Data per aktie
Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning under perioden.
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut efter utspädning.
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Utestående aktier vid periodens utgång Utestående aktier vid periodens utgång justerat med hänsyn till emissioner och split.
Utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning Antal aktier vid periodens utgång justerat med hänsyn till emissioner och split. Hänsyn är tagen till eventuell utspädning.
Genomsnittligt antal aktier Vägt genomsnitt av under perioden utestående antal aktier, justerat med hänsyn till emissioner och split.
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Vägt genomsnitt av under perioden utestående antal aktier, justerat med hänsyn till emissioner och split. Hänsyn är tagen till eventuell utspädning.
Övrigt
Medelantal anställda Antalet anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som ett medeltal under rapportperioden.

Tilläggsinformation

Tillväxt
Omsättningstillväxt Förändringen av rörelsens nettoomsättning i förhållande till föregående period i procent.
Justerade resultatmått
Underliggande rörelseresultat (uEBIT) Rörelseresultat (EBIT) före poster av engångskaraktär justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag vid vinster och tillägg vid förluster).
Underliggande EBITA EBITA före poster av engångskaraktär justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag vid vinster och tillägg vid förluster).
Justerade marginalmått
Underliggande bruttomarginal Underliggande bruttoresultat i procent av nettoomsättningen. Underliggande bruttoresultat är redovisat bruttoresultat justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag vid vinster och tillägg vid förluster).
Underliggande rörelsemarginal Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen.
Underliggande EBITA-marginal Underliggande EBITA i procent av nettoomsättningen.
Justerad avkastning
Underliggande avkastning på operativt kapital (exkl. immateriella tillgångar) Underliggande EBITA, justerat till årstakt, i procent av genomsnittligt operativt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar.
Justerad kapitalstruktur
Nettoskuld/underliggande EBITDA Nettoskuld dividerad med underliggande EBITDA, justerat till årstakt. Underliggande EBITDA är EBITDA före poster av engångskaraktär och justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag vid vinster och tillägg vid förluster). EBITDA är rörelseresultat före avskrivningar.
Övrigt
Lagervinster och -förluster Skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris.
Leveransvolym Antal tusen ton av BE Groups sålda produkter under perioden.
Genomsnittliga försäljningspriser Nettoomsättning dividerad med leveransvolym.