Resultaträkning – koncern

Belopp i MSEK Not 2015 2014
Nettoomsättning 1 4 155 4 202
Kostnad för sålda varor 2 -3 631 -3 675
Bruttoresultat 524 527
Försäljningskostnader 2 -415 -419
Administrationskostnader 2 -102 -99
Andelar i joint ventures resultat 18 2 1
Övriga rörelseintäkter 7 5 8
Övriga rörelsekostnader 2, 8 -128 -35
Rörelseresultat 3, 4, 5, 15, 16 -114 -17
Finansiella intäkter 9 3 5
Finansiella kostnader 10 -51 -60
Resultat före skatt -162 -72
Skatt 11 -7 -1
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 13 -169 -73
Resultat per aktie före utspädning 13 -0,97 -1,07
Resultat per aktie efter utspädning 13 -0,97 -1,07
Koncernens nettoomsättning
MSEK
Koncernens rörelseresultat (EBIT)
MSEK