”BE Groups vision är att vara den mest professionella, framgångsrika och respekterade aktören i branschen.”

Vi bygger ett starkare BE Group

Marknadsutveckling

2015 blev ytterligare ett utmanande år för stålbranschen. Konsumtionen av stål var kvar på en nivå som branschen senast upplevde vid början av 2000-talet. De senaste årens utveckling, med minskad inhemsk konsumtion i Kina och ökad export till Europa, har dock utmanat de europeiska tillverkarna och branschen har fått uppleva ytterligare prispress. Risken för utslagning av europeiska producenter har ökat markant och allt starkare röster höjs för att man måste värna om den europeiska produktionen av stålprodukter genom importtullar och andra handelshinder. Oavsett utgång är det min uppfattning att branschen kommer fortsätta förändras och att vi med stor sannolikhet kommer se fler strukturförändringar.

Ur strukturförändringar uppkommer alltid nya möjligheter. Som en oberoende partner till både producenter och kunder, har BE Group unika möjligheter att agera snabbt och komma starkare ur denna förändring. Efter flera år av negativ utveckling är det glädjande att notera att BE Group i en pressad marknad växt på våra huvudmarknader Sverige och Finland. De strukturförändringar som skett på marknaden har öppnat möjligheter, vilka tillsammans med ett aktivt säljarbete givit resultat. På marginalsidan har de initiativ som genomförts bidragit positivt men ej lyckats kompensera för den negativa prisutvecklingen. Marginalerna är i fortsatt fokus och de är extra viktiga i en marknad med fallande stålpriser.

Finansiell ställning

Under andra kvartalet genomfördes en nyemission som övertecknades och tillförde bolaget 244 MSEK. Emissionslikviden har använts till att reducera bolagets skuldsättning och förstärka likviditeten. I samband med att nyemissionen genomfördes tecknades även ett nytt treårigt bankavtal vars villkor är mer förmånliga än tidigare, vilket bland annat innebär en lägre finansiell kostnad för bolaget. Sammanfattningsvis har BE Group nu en starkare balansräkning och en finansiering som ger förutsättningar att vidareutveckla bolaget.

Vägen framåt

BE Groups vision är att vara den mest professionella, framgångsrika och respekterade aktören i branschen. För att kunna uppnå detta är det viktigt att segmentera våra affärer. Under året har vi analyserat vår affärsmodell och det är vår övertygelse att vår roll som en stark oberoende partner till både leverantörer och kunder är solid och skapar unika kundvärden vid distribution av stålprodukter. Men för att vara framgångsrika och komma till en acceptabel lönsamhetsnivå behöver vi vidareutveckla vår distributionsmodell, vårt produktionsserviceerbjudande och våra inköpsprocesser.

Arbetet som nu påbörjats har vi samlat under namnet BE Group 2.0. Inom ramen för detta program ändras organisationen till tydligare resultatansvar uppdelat på nya affärsenheter för Distribution och Produktionsservice. Vi samlar de producerande enheterna i Sverige och Polen i en affärsenhet för bättre optimering mellan enheterna. Inom BE Group 2.0 har vi också startat tre projekt i vilka vi arbetar igenom vårt koncept för Distribution, Produktion och Strategiskt Inköp. Dessa interna projekt har bland annat till uppgift att revidera våra nuvarande segmenteringar, vårt kunderbjudande och våra prissättningskriterier. Med dessa initiativ så har arbetet med att bygga ett framgångsrikt BE Group börjat.

Marknadsutsikter

Vår bedömning är att vi under året kommer att se en svag återhämtning på våra huvudmarknader men i det arbete som pågår under BE Group 2.0 utgår vi från att vi inte kommer få någon hjälp från marknaden. Vi fokuserar därför på de faktorer som vi själva kan påverka såsom att öka vår kundbas och ta marknadsandelar, samt öka marginalerna och bli ännu effektivare.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare inom BE Group för era insatser under året som gått. 2016 kommer att bli ett år fyllt av utmaningar och tillsammans ska vi bygga ett starkare BE Group.

 

Signatur_Anders-Martinsson_2

Anders Martinsson

VD och koncernchef