Flerårsöversikt

(MSEK om inget annat anges) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Resultatmått
Omsättning 5 129 5 941 4 984 4 355 4 202 4 155
Bruttoresultat 733 768 622 547 527 524
Rörelseresultat (EBIT) 98 96 -74 -8 -17 -114
Årets resultat 29 20 -111 -51 -73 -169
Marginalmått
Bruttomarginal (%) 14,3 12,9 12,5 12,6 12,5 12,6
Rörelsemarginal (%) 1,9 1,6 -1,5 -0,2 -0,4 -2,8
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten -57 184 59 -30 -25 -93
Kassaflöde efter investeringar -110 76 0 -65 -30 -109
Årets kassaflöde -106 69 -37 -51 15 -38
Kapitalstruktur
Eget kapital 787 805 673 627 715 785
Balansomslutning 2 632 2 607 2 291 2 178 2 216 1 961
Nettoskuld 842 773 779 851 754 609
Nettoskuldsättningsgrad (%) 107 96 116 136 105 78
Rörelsekapital (genomsnittligt) 528 525 451 404 439 505
Sysselsatt kapital (genomsnittligt) 1 736 1 759 1 666 1 542 1 581 1 523
Operativt kapital (exkl. immateriella tillgångar), genomsnittligt 893 879 829 793 835 844
Rörelsekapitalbindning (%) 10,3 8,8 9 9,3 10,4 12,2
Avkastning
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 6,0 5,8 -4,3 -0,5 -1,1 -7,5
Avkastning på operativt kapital (exkl. immateriella tillgångar) (%) 12,4 13,2 -6,8 1,1 0,8 -11,4
Avkastning på eget kapital (%) 3,7 2,5 -14,5 -7,9 -10,0 -21,3
Per aktie
Resultat per aktie (SEK) 0,58 0,41 -2,25 -1,02 -1,07 -0,97
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,58 0,41 -2,25 -1,02 -1,07 -0,97
Eget kapital per aktie (SEK) 15,90 16,31 13,63 12,68 9,64 3,02
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK) -1,15 3,72 1,19 -0,61 -0,37 -0,36
Genomsnittligt utestående antal aktier (tusentals) 49 656 49 546 49 404 49 433 68 005 173 625
Genomsnittligt utestående antal aktier efter utspädning (tusentals) 49 704 49 564 49 429 49 450 68 016 173 625
Lämnad utdelning (SEK) 0,25
Övrigt
Medelantal anställda 909 943 907 853 782 768
Tillväxt
Omsättningstillväxt (%) 19 16 -16 -13 -4 -1
varav organisk tonnagetillväxt (%) 17 12 -11 -6 -10 -1
varav pris- och mixförändringar (%) 6 5 -3 -6 4 -2
varav valutaeffekter (%) -5 -3 -2 -1 2 2
varav förvärv (%) 1 2
varav avyttrad verksamhet (%) 0
Justerade resultatmått
Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 75 131 28 36 18 22
Underliggande EBITA 87 151 46 52 42 40
Justerade marginalmått
Underliggande bruttomarginal (%) 13,9 13,3 12,8 12,9 12,7 12,9
Underliggande rörelsemarginal (%) 1,5 2,2 0,6 0,8 0,4 0,5
Underliggande EBITA-marginal (%) 1,7 2,5 0,9 1,2 1,0 1,0
Justerad avkastning
Underliggande avkastning på operativt kapital (exkl immateriella tillgångar) (%) 9,8 17,1 5,5 6,6 5,0 4,8
Justerad kapitalstruktur
Nettoskuld/underliggande EBITDA (ggr) 6,3 4,0 8,8 9,1 9,1 7,3
Övrigt
Lagervinster och -förluster 23 -20 -20 -14 -6 -12
Leverat tonnage (tusentals ton) 489 546 485 455 411 406
Genomsnittliga försäljningspriser (SEK/kg) 10,48 10,89 10,27 9,58 10,24 10,23