Förändringar i eget kapital – moderbolag

Belopp i MSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Summa Eget Kapital
2014
Ingående eget kapital 1 januari 2014 102 31 463 -24 572
Överföring av föregående års resultat -24 24
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital -24 24
Årets resultat -131 -131
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat -131 -131
Nyemission 51 103 154
Förändring egna aktier 0 0
Aktiesparplan 0 0
Utgående eget kapital 31 december 2014 153 31 103 439 -131 595
2015
Ingående eget kapital 1 januari 2015 153 31 103 439 -131 595
Överföring av föregående års resultat -131 131
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital -131 131
Årets resultat -224 -224
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat -224 -224
Nyemission 107 137 244
Förändring egna aktier
Aktiesparplan
Utgående eget kapital 31 december 2015 260 31 240 308 -224 615

Nyemission 2015

Under det första halvåret 2015 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen uppgick till 260 MSEK före emissionskostnader. För varje befintlig aktie erhölls en teckningsrätt och två teckningsrätter gav rätt att teckna fem nya aktier. Bolagsstämmans godkännande av företrädesemissionen har föregåtts av beslut om att minska bolagets aktiekapital med 77 778 256,68 SEK, från 152 506 383,68 SEK till 74 728 128,00 SEK, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Genom minskningen av aktiekapitalet sätts aktiernas kvotvärde ner från 2,04 SEK till 1,00 SEK. Aktiekapitlet återställdes sedan genom företrädesemissionen. I emissionen gavs 185 474 367 nya aktier ut och aktiekapitalet ökade med 185 474 367 SEK.