Ställda säkerheter och eventualförpliktelser – koncern

Belopp i MSEK Not 2015 2014
Ställda säkerheter 26 1 592 1 742
Eventualförpliktelser 26 21 33