Året i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 10% till 4 803 MSEK (4 348), varav 4% kommer från organisk tonnagetillväxt.
  • Underliggande rörelseresultatet ökade till 117 MSEK (82).
  • Rörelseresultatet ökade till 132 MSEK (57), varav 27 MSEK (27) avser lagervinster.
  • Resultat efter skatt ökade till 80 MSEK (24).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 86 MSEK (95).
  • Resultat per aktie ökade till 6,13 kr (1,87).
  • Under 2018 levererade koncernen det högsta underliggande rörelseresultatet sedan 2011.
  • Beslut togs om att avveckla återstående del av verksamheten i Prerov, Tjeckien.
  • En överenskommelse nåddes med hyresvärden gällande underhållsbehovet av lagerbyggnad i Malmö och nytt hyresavtal signerades.
  • Styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie (-) för räkenskapsåret 2018.
Nettoomsättning
Underliggande rörelseresultat 1)

1) Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster (se not 7 och 8) och justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag för vinster och tillägg vid förluster).

Key data 2018 2017 Change
Nyckeltal 2018 2017 Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusental 377 363 4%
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 4 803 4 348 10%
Operating result, SEK M 1) Rörelseresultat, MSEK 1) 132 57 130%
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2,8 1,3 1,5%
Underlying operating result 2) Underliggande rörelseresultat 2) 117 82 43%
Result after tax, SEK M Resultat efter skatt, MSEK 80 24 229%
Result per share, SEK Resultat per aktie, SEK 6,13 1,87 229%
Return on capital employed, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,4 4,2 5,2%
Net debt, SEK M Nettoskuld, MSEK 440 478 -8,4%
Net debt/equity ratio, % 2) Nettoskuldsättningsgrad, % 2) 49 60 -11%
Cash flow from operating activities, SEK M Kassaflöde från löpande verksamheten, MSEK 86 95 -10%
Average number of employees Medeltal anställda 668 700 -5%
1) Rörelseresultatet har påverkats av jämförelsestörande poster om -12 MSEK (-52), varav 4 MSEK är hänförlig till upplösning av avsättning avseende underhållsbehov av lagerbyggnad i Malmö och -16 MSEK avser nedläggningen av verksamheten i Prerov, Tjeckien.
2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal som finns att läsa mer om under Alternativa nyckeltal och Finansiella definitioner.
Sales by business solution, SEK M Försäljning per affärslösning, MSEK 2018 2017 %
Inventory sales Lagerförsäljning 2 047 1 872 9%
Production service sales Produktionsserviceförsäljning 2 151 1 864 15%
Direct sales Direktförsäljning 605 612 -1%
Total Totalt 4 803 4 348 10%
Sales by product area, SEK M Försäljning per produktområde, MSEK 2018 2017 %
Long steel products Långa produkter 1 683 1 436 17%
Flat steel products Platta produkter 1 869 1 673 12%
Stainless steel Rostfritt stål 872 801 9%
Aluminium Aluminium 229 212 8%
Other Övrigt 150 226 -34%
Total Totalt 4 803 4 348 10%