Not 24 – Vinstdisposition

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår till årsstämman att till aktieägarna betalas en utdelning på 1,75 kr per aktie vilket motsvarar ca 23 MSEK.

Funds available Medel till förfogande
Share premium reserves Överkursfond 239 719 829 SEK
Retained earnings Balanserat resultat 26 380 922 SEK
Loss for the year Årets resultat 68 990 729 SEK
Total Summa 335 091 480 SEK
The Board of Directors proposes that the following amount are distributed to shareholders Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 22 720 607 SEK
Balance carried forward I ny räkning överförs 312 370 873 SEK
Total Summa 335 091 480 SEK