Marknaden för stålservicebolag

BE Group och övriga ståldistributörer fyller en viktig funktion i värdekedjan. De överbryggar det gap som finns mellan stålproducenternas leveransförmåga och stålkonsumenternas behov. De enskilda stålproducenterna levererar ett begränsat urval av produkter, ofta i stora kvantiteter och med relativt långa ledtider. Många stålkonsumenter vill däremot ha en samlad leverans av flera olika produkter, i mindre kvantiteter och med kort leveranstid. Då sker inköpen vanligtvis genom stålservicebolag, där BE Group är en av de ledande producentoberoende leverantörerna.

Vägen till marknaden – från producent till kund

Kedjan från stålets tillverkning till den slutgiltiga användningen hos stålköparen sker i huvudsak på två sätt. Antingen levereras tonnaget direkt från stålverken till kunderna eller så levereras det via distributörer och stålservicecenter, det vill säga BE Groups marknad.

Stålverken säljer oftast direkt till kunder som förbrukar stora volymer stål, exempelvis inom varvs- och fordonsindustrin. Direkta leveranser är vanligare inom segmentet platta produkter, där volymerna oftast är stora och behovet av vidareförädling före leverans är lägre.

Inköpen via distributörer och stålservicecenters fyller ett viktigt behov hos kunderna genom att kunna erbjuda samlad leverans av flera olika produkter i mindre kvantiteter med kort leveranstid. Materialet levereras allt oftare i vidareförädlat skick.

Konkurrenter

BE Group är en av marknadens ledande aktörer både i Sverige och Finland. En betydande konkurrent på dessa marknader är Tibnor. Andra konkurrenter är exempelvis Stena Stål i Sverige samt Kontino och Flinkenberg i Finland.

Amounts in SEK M
Company Sales Change 2017/2018 Operating profit Operating margin
Belopp i MSEK
Bolag Omsättning Förändring 2017/2018 Rörelseresultat Rörelsemarginal
BE Group BE Group 4 803 +10% 132 2,8%
Tibnor Tibnorkoncernen 8 434 +8% 230 2,7%
Stena Stål 1) Stena Stål 1) 2 360 +8% 86 3,6%
1) Uppgifter avser räkenskapsåret september 2017 till augusti 2018.

Stålmarknaden

Eurofer gör i sin ”Economic and Steel Market Outlook – Quarter 1, 2019” från den 31 januari 2019 bedömningen att stålkonsumtionen inom EU har nått slutet av pågående cykel. Detta innebär att även om ekonomisk fundamenta fortsatt kommer vara svagt positiv, bedöms produktionstillväxten sakta ner under 2019 och 2020.

Efterfrågan på färdigarbetade stålprodukter bedöms öka med 0,5% till 164 miljoner ton 2019. Inhemsk efterfrågan kommer drivas av pågående, men svagare, investeringar och privat konsumtion. Framförallt är den avtagande tillväxten hänförlig till verkstadsindustrin och övriga metallvaror. Den största risken kommer från den globala ekonomin, som har blivit allt mer osäker på grund av ökande protektionism, vilket potentiellt kan leda till ytterligare eskalering av de ansträngda förhållanden som råder mellan USA och dess handelspartners.

 

Growth forecast per end user in steel for EU 2014 2015 2016 2017 E 2018 F 2019 F 2020
Tillväxtprognos per slutanvändare inom stål för EU 2014 2015 2016 2017 E 2018 F 2019 F 2020
Construction Byggindustri +1,7% +1,6% +0,4% +4,3% +4,6% +2,1% +1,2%
Mechanical engineering Verkstadsindustri +1.5% +0,1% +0,7% +4,9% +4,5% +1,6% +1,5%
Automotive Fordonsindustri +4,9% +7,5% +5,2% +3,7% +1,3% +1,0% +2,4%
Domestic appliances Vitvaruindustri -0,3% +4,3% +1,5% +3,7% -0,8% +1,5% +2,1%
Metal goods Övriga metallvaror +2,5% +2,2% +2,4% +5,0% +3,9% +1,2% +1,8%
Källa: Eurofer ”Economic and Steel Market Outlook – Quarter 1 2019”