Vision, affärsidé och värderingar

Vision

BE Group ska vara det mest professionella, framgångsrika och respekterade stålservicebolaget på de marknader vi är verksamma.

Professionella

BE Group har kundfokus och rätt erbjudande till sina kunder, samt levererar i rätt tid på rätt plats.

Framgångsrika

BE Group ska vara ett ledande stålservicebolag som har god lönsamhet och växer för att kunna utveckla sina marknadspositioner.

Respekterade

BE Group ska vara väl ansett av sina kunder, leverantörer, anställda och ägare.

Affärsidé

BE Group är en oberoende effektiv distributör av stål, rostfritt stål, aluminium och värdeskapande service till nordisk tillverknings- och byggindustri.

Effektiv distribution

BE Group erbjuder effektiv distribution genom samordning inom inköp, transport och lagerhållning.

Värdeskapande produktionsservice

Med värdeskapande produktionsservice erbjuder koncernen vidareförädling av produkterna, exempelvis bearbetning genom kapning och skärning, för att uppfylla specifika behov hos kunderna. Kundernas behov av bearbetat material kan bero på att de vill effektivisera processer, frigöra resurser, minimera egen lagerhållning eller fokusera på sin kärnverksamhet.

BE Group i värdekedjan

BE Group fyller en viktig roll i värdekedjan. Bolaget kompenserar för avståndet som finns mellan stålproducenternas leveransförmåga och stålkonsumenternas behov. Generellt levererar de enskilda stålproducenterna ett begränsat urval av produkter, i stora orderkvantiteter med relativt långa ledtider. Många stålkonsumenter önskar däremot en samlad leverans av flera olika produkter i mindre kvantiteter med kort leveranstid. Då sker inköpen vanligtvis via ett stålservicebolag, där BE Group är ett av de ledande producentoberoende alternativen på sina marknader. BE Group skapar värde åt sina kunder genom effektivitet och samordning inom inköp, transporter och lagerhållning av ett brett sortiment av handelsstål, specialstål, rostfritt stål och aluminium.

Värderingar

BE Group har en stark företagskultur som baseras på sunda och affärsetiska principer. Värderingarna handlar både om hur man agerar gentemot varandra som medarbetare och mot kunder, leverantörer och andra som man kommer i kontakt med.

Dynamiska

  • Innovativ
  • Handlingskraftig

I en snabbt föränderlig värld behöver vi som bolag vara dynamiska och hela tiden ifrågasätta hur vi bedriver vår verksamhet. Vi måste vara innovativa och nyfiket söka efter nya metoder och möjligheter.

Vi skall vara öppna för att testa nya saker och lära oss från dessa samt disciplinerat implementera förbättringar i vår dagliga verksamhet.

Transparenta

  • Prestation
  • Ledarskap

Det är avgörande att vi är transparenta och delar med oss för att vi ska kunna lära oss av varandra, bredda våra kunskaper och identifiera de områden som behöver förbättras.

Transparens handlar också om att ha tydliga mål och en gemensam syn på förväntningar och prestation. Vi uppmuntrar tydlig kommunikation och omedelbar återkoppling.

Hållbara

  • Miljö
  • Personal
  • Lönsamhet

För att bli ett långsiktigt framgångsrikt företag måste vi arbeta med hållbarhet. Detta behöver finnas med i alla beslut vi fattar, både i de dagliga och i de strategiska.

Vi behöver minimera den påverkan som vår verksamhet har på miljön och det är allas ansvar att vi behandlar varandra rättvist och med respekt.

Men hållbarhet handlar också om att vara lönsamma. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna investera i förbättrad teknologi och säkra vår verksamhet på lång sikt.