Not 27 – Kortfristiga räntebärande skulder

Group Koncern 2018 2017
Overdraft facility Checkräkningskredit
Credit limit Beviljad kreditlimit 100 100
Unutilized part of credt limit Outnyttjad del -100 -100
Utilized credit amount Utnyttjat kreditbelopp
Other current interest-bearing liabilities Övriga kortfristiga räntebärande skulder 5 20
Total current interest-bearing liabilities Totala kortfristiga räntebärande skulder 5 20

Säkerheter redovisas i not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.