Balansräkning – koncern

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2018 2017
ASSETS TILLGÅNGAR
Non-current assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill Goodwill 13 13 563 552
Other intangible assets Övriga immateriella tillgångar 14 14 6 11
569 563
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 15 15 111 115
111 115
Participations in joint ventures Andelar i joint venture 17 17 113 117
113 117
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Other securities held as non-current assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 18 0 0
Non-current receivables Långfristiga fordringar 0 0
0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 25 25 33 56
33 56
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 826 851
Current assets Omsättningstillgångar
Inventories Varulager
Goods for resale Handelsvaror 20 20 651 599
651 599
Current receivables Kortfristiga fordringar
Accounts receivable Kundfordringar 470 489
Tax receivables Skattefordringar 11 6
Other receivables Övriga fordringar 23 14
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 21 29 15
533 524
Cash and equivalents Likvida medel
Cash and equivalents Kassa och bank 108 61
108 61
Assets held for sale Tillgångar som innehas för försäljning 0
0
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1 292 1 184
TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 2 118 2 035

 

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2018 2017
EQUITY AND LIABILITIES EGET KAPITAL OCH SKULDER
Equity Eget kapital 22 22
Share capital Aktiekapital 260 260
Other capital contributions Övrigt tillskjutet kapital 251 251
Translation reserve Omräkningsreserv 41 31
Retained earnings including result for the year Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 340 260
Equity attributable to Parent Company shareholders Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 892 802
Non-current liabilities Långfristiga skulder
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 26, 31 543 519
Provisions Avsättningar 23 23 0 0
Deferred tax liabilities Uppskjuten skatteskuld 25 25 44 43
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 587 562
Current liabilities Kortfristiga skulder
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 26, 27, 31 26, 27, 31 5 20
Accounts payable Leverantörsskulder 468 479
Tax liabilities Skatteskulder 0 0
Other liabilities Övriga skulder 69 70
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 28 76 82
Provisions Avsättningar 23 23 21 20
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 639 671
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 118 2 035