Not 16 – Andelar i koncernbolag

Parent Company Moderbolag 2018 2017
Accumulated cost Ackumulerade anskaffningsvärden
At January 1 Vid årets början 1 630 1 612
Acquisitions and capital contributions Förvärv och kapitaltillskott 18
Divestment and liquidation Avyttring och likvidation
Total accumulated cost Summa ackumulerade anskaffningsvärden 1 630 1 630
Accumulated impairment Ackumulerade nedskrivningar
At January 1 Vid årets början -754 -664
Divestment and liquidation Avyttring och likvidation
Impairment losses for the year Årets nedskrivningar -4 -90
Total accumulated impairment Summa ackumulerade nedskrivningar -758 -754
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 872 876

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernbolag

Subsidiaries/Reg. No./Domicile Participating interests % Carrying amount
Dotterbolag / Org nr / Säte Antal andelar % Redovisat värde
BE Group Sverige AB, 556106-2174, Sweden BE Group Sverige AB, 556106-2174, Sverige 20 000 100 709
BE Group Oy Ab, 1544976-7, Finland BE Group Oy Ab, 1544976-7, Finland 204 000 100 147
BE Group AS,10024510, Estonia BE Group AS, 10024510, Estland 40 100 0
BE Group SIA, 40003413138, Latvia BE Group SIA, 40003413138, Lettland 100 100 0
UAB BE Group, 211685290, Lithuania UAB BE Group, 211685290, Litauen 100 100 4
BE Group Sp. z o.o, 0000006520, Poland BE Group Sp. z o.o., 0000006520, Polen 20 216 100
BE Group CZ s.r.o., 282 43 781, Czech Republic BE Group CZ s.r.o., 282 43 781, Tjeckien
BE Group Slovakia s.r.o., 36595659, Slovakia BE Group Slovakia s.r.o., 36595659, Slovakien
Lecor Stålteknik AB, 556584-6382, Sweden Lecor Stålteknik AB, 556584-6382, Sverige 1 000 100 12
BE Group Produktion Eskilstuna AB, 556788-2344, Sweden BE Group Produktion Eskilstuna AB, 556788-2344, Sverige 5 000 100
RTS Eesti OÜ, 11657766, Estonia RTS Eesti OÜ, 11657766, Estland
872
Acquisitions, capital contributions and impairments during the year Förvärv, kapitaltillskott och nedskrivningar under året 2018 2017
BE Group Sp. z o.o BE Group Sp. z o.o -4
BE Group Produktion Eskilstuna AB BE Group Produktion Eskilstuna AB -10
BE Group CZ s.r.o. BE Group CZ s.r.o. -7
Lecor Stålteknik AB Lecor Stålteknik AB -55
-4 -72
Nedskrivningarna under året är relaterade till nedskrivningar av aktier i dotterbolag.