FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Utveckling under året

Verksamheten

BE Group AB (publ), org.nr. 556578-4724, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Alternativa nyckeltal

BE Group har definierat ett antal alternativa nyckeltal. De alternativa nyckeltal som BE Group anser väsentliga är underliggande rörelseresultat, nettoskuld, rörelsekapital samt sysselsatt kapital. Under Alternativa nyckeltal kan ni läsa mer om hur dessa beräknas.

Marknad och omvärld

Enligt stålproducenternas branschorganisation, World Steel Association, minskade råstålsproduktionen i Europa (EU28) med 0,3 procent under 2018 jämfört med föregående år. Den största minskningen skedde i Tyskland, där produktionen sjönk 2 procent i huvudsak orsakat av transportproblem på floden Rhen som till följd av torka hade onormalt låg vattennivå. Det har varit en fortsatt hög efterfrågan inom många kundsegment, däribland infrastruktur, gruvutrustning, mekanisk industri och fordon. Under 2018 införde EU preliminära importkvoter för att undvika ett stort inflöde av material efter det att USA infört skyddstullar på 25 procent för stål och 10 procent för aluminium. Det råder en generellt god balans mellan utbud och efterfrågan, även om det finns undantag. Den information BE Group har gällande utvecklingen på den svenska distributionsmarknaden visar en marknadstillväxt om 0,9 procent och på den finska marknaden 0,8 procent. Stålpriserna har samtidigt ökat under året.

Koncernstruktur och organisation

Koncernen omfattar två affärsområden, Sverige & Polen och Finland & Baltikum, med affärsfokus på koncernens huvudmarknader. Inom respektive affärsområde finns separata affärsenheter som fokuserar på Distribution respektive Produktion. Syftet med denna uppdelning är att få tydligare fokus och ökad transparens. Under Moderbolaget & koncernposter rapporteras utöver moderbolaget och koncernelimineringar även delar av koncernens verksamheter som är under omstrukturering; BE Group Tjeckien, BE Group Slovakien, BE Group Produktion Eskilstuna, samt RTS Estland. Omstruktureringen av dessa verksamheter, som styrelsen i BE Group fattade beslut om under första kvartalet 2016, andra kvartalet 2017 samt andra kvartalet 2018, är i allt väsentligt genomförda.

Nettoomsättning och resultat

Under 2018 ökade koncernens nettoomsättning med 10 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 4 803 MSEK (4 348). Tonnaget inom affärsområde Sverige & Polen ökade med 9 procent jämfört med föregående år medan Finland & Baltikum levererade 1 procent mindre än föregående år. De genomsnittligt högre stålpriserna och mixeffekter påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent. Pristrenden medförde också lagervinster på 27 MSEK (27).

Bruttoresultatet uppgick till 669 MSEK (619) med en bruttomarginal på 13,9 procent (14,2). Sammantaget har årets resultat belastats av jämförelsestörande poster om -12 MSEK (-52), hänförligt till avvecklingen av den olönsamma verksamheten i Prerov samt återföring av del av avsättningen som gjordes i slutet av 2017 gällande underhållsbehovet för lagerbyggnaden i Malmö. Utöver detta har ytterligare engångspost om -12 MSEK avseende justering för lager och kundförlust i Baltikum belastat det underliggande rörelseresultatet. Rörelseresultatet ökade till 132 MSEK (57) vilket huvudsakligen förklaras av bibehållen bruttomarginal samt 10 procent högre nettoomsättning, varav 4 procent organisk tonnagetillväxt. Försäljnings- och administrationskostnader är i nivå med föregående år. Justerat för jämförelsestörande poster samt lagervinster och lagerförluster ökade det underliggande rörelseresultatet till 117 MSEK (82). Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent (1,3) och den underliggande rörelsemarginalen uppgick till 2,4 procent (1,9).

Affärsområde Sverige & Polen

Affärsområde Sverige & Polen svarade under 2018 för 52 procent (48) av koncernens nettoomsättning. Affärsområdet innefattar koncernens verksamheter i Sverige bestående av bolagen BE Group Sverige och Lecor Stålteknik samt den polska verksamheten BE Group Polen. Nettoomsättningen för året ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 2 476 MSEK (2 094). Rörelseresultatet uppgick till 123 MSEK (78). Justerat för lagervinster på 15 MSEK (13) samt jämförelsestörande poster om 4 MSEK (-7) uppgick det underliggande rörelseresultatet till 104 MSEK (72). I resultatet har de koncerngemensamma kostnader som faktureras ut från moderbolaget eliminerats. Det samägda bolaget ArcelorMittal BE Group SSC redovisas enligt kapitalandelsmetoden och årets resultatandel uppgick till 4 MSEK (11).

Affärsområde Finland & Baltikum

Affärsområde Finland & Baltikum svarade under 2018 för 48 procent (49) av koncernens nettoomsättning. Affärsområdet består av koncernens verksamheter i Finland och i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Nettoomsättningen för året ökade med 9 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 2 299 MSEK (2 114). Rörelseresultatet uppgick till 81 MSEK (105) och justerat för lagervinster på 13 MSEK (16) minskade det underliggande rörelseresultatet till 68 MSEK (89). I resultatet har de koncerngemensamma kostnader som faktureras ut från moderbolaget eliminerats.

Moderbolaget

I moderbolaget BE Group AB (publ) uppgick periodens omsättning, som utgörs av koncerninterna tjänster, till 108 MSEK (92). Dessa koncerninterna tjänster innefattar främst licensavgift avseende dotterbolagens användande av varumärket BE Group samt centrala kostnader för IT, ekonomi och inköp etc. Dessa kostnader fördelas och faktureras ut till samtliga dotterbolag i koncernen. I resultatuppföljningen av affärsområdena har dessa koncerngemensamma kostnader eliminerats. Utav moderbolagets totala kostnader om 58 MSEK vidarefaktuerades 43 MSEK till dotterbolagen.

Rörelseresultatet uppgick till 50 MSEK (38). Finansnettot uppgick till 2 MSEK (-22). Resultat före skatt uppgick till 85 MSEK (0) och resultat efter skatt till 69 MSEK (-1). Vid årets slut uppgick moderbolagets egna kapital till 626 MSEK (557). Investeringarna i moderbolaget uppgår till 1 MSEK (0). Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 71 MSEK (44).

Finansnetto och skatt

Koncernens finansnetto uppgick till -16 MSEK (-23) varav räntenetto -12 (-17). På årsbasis motsvarar koncernens räntenetto 2,5 procent (3,2) av den genomsnittliga räntebärande nettoskulden. Skatten uppgick till -36 MSEK (-10). Resultatet efter skatt ökade till 80 MSEK (24) inklusive jämförelsestörande poster om -12 MSEK (-52). I takt med att koncernens lönsamhet förbättras utnyttjas de aktiverade uppskjutna skattefordringarna hänförliga till underskottsavdrag. Den uppskjutna skattefordran har under året minskat till 33 MSEK (56).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 86 MSEK (95). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -32 MSEK (5). Kassaflödet efter investeringar uppgick därmed till 54 MSEK (100).

Kapital, investeringar och avkastning

Koncernens rörelsekapital uppgick vid periodens slut till 572 MSEK (492) och den genomsnittliga rörelsekapitalbindningen var 11,7 procent (11,8). Av investeringarna under året på 35 MSEK (22) utgjorde investeringar i immateriella anläggningstillgångar 2 MSEK (0) och investeringar i materiella anläggningstillgångar 33 MSEK (22). Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades i jämförelse med föregående år och uppgick till 9,4 procent (4,2).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel inklusive checkräkningskredit uppgick vid periodens slut till 208 MSEK (161) och koncernens räntebärande nettoskuld till 440 (478). Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 892 MSEK (802) och nettoskuldsättningsgraden förbättrades till 49 procent (60).

BE Groups grundläggande värderingar fungerar som vägvisare i det dagliga arbetet för alla som arbetar inom koncernen. Värderingarna handlar om hur man agerar gentemot varandra och mot kunder, leverantörer och andra som man kommer i kontakt med.

Medarbetare

Medarbetarna är BE Groups allra viktigaste resurs. De är ansiktet utåt gentemot kunder och leverantörer och därför är det viktigt att var och en som arbetar inom BE Group bidrar till att koncernen uppfattas som en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör. Det är människorna på BE Group som får saker att hända och som gör att man kan uppfylla sina löften. Företagskulturen bygger bland annat på det som definieras som koncernens värderingar. Värderingarna fungerar som vägvisare i det dagliga arbetet för alla som arbetar inom koncernen. De handlar om hur man agerar gentemot varandra och mot kunder, leverantörer och andra som man kommer i kontakt med. Dessa är Dynamiska, Transparenta och Hållbara. Läs mer under Vision, affärsidé och värderingar.

Antalet anställda uppgick till 667 jämfört med 665 vid samma tidpunkt föregående år och medelantalet anställda under året uppgick till 668 (700).

Miljöpolicy och miljöarbete

BE Group arbetar med miljöfrågor som en integrerad del av verksamheten. Med en position mellan producenterna och kunderna är det framför allt inom transportområdet som man har möjlighet att bidra till minskad miljöpåverkan. BE Group arbetar också för att kontinuerligt förbättra de egna anläggningarna gällande energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering.

Övergripande miljöpolicy

Grunden i BE Groups miljöarbete är en koncernövergripande miljöpolicy. Policyn säger bland annat att BE Group ska:

  • Minst uppfylla gällande miljölagstiftning och lokala myndighetskrav.
  • Hushålla med energi och naturresurser.
  • Verka för att avfallsmängderna och utsläppen från de egna anläggningarna minskar.
  • Ta vara på möjligheterna att göra miljöanpassningar vid investeringar och förändringar i processer och anläggningar.
  • Genom fortlöpande utbildning upprätthålla en hög kunskapsnivå i miljöfrågor.
  • Dokumentera och kommunicera miljöarbetet till anställda samt ge öppen och saklig information till externa intressenter.

I Sverige bedriver BE Group tillståndspliktig verksamhet vid två anläggningar. I Finland är verksamheten vid en anläggning miljötillståndspliktig. Särskilda tillstånd att bedriva verksamhet har också erhållits av koncernens bolag i de länder där sådana tillstånd krävs. Samtliga verksamheter inom koncernen, förutom den i Litauen och Lecor Stålteknik, är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Risker och riskhantering i BE Group

BE Groups resultat och finansiella ställning påverkas av ett stort antal faktorer. Flera av dessa ligger utanför den egna kontrollen. Koncernen har verksamhet i flera länder och exponeras därigenom för olika risker till följd av olikheter i lagar, regelverk och riktlinjer. Riskhanteringen inom koncernen styrs av fastlagda policys och rutiner, vilka löpande revideras av styrelsen och/eller koncernledningen. De väsentligaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna för BE Group kan delas in i:

  • Marknadsrisker (konjunktur- och stålprisutveckling)
  • Operationella risker (leverantörer, kunder, avtalsrelationer, personal, produktansvar, legalt och miljöansvar)
  • Finansiella risker (valuta-, ränte-, refinansierings- och kreditrisk)

Marknadsrisker

Konjunkturutveckling

BE Group har ett stort antal kunder inom olika branscher och påverkas därför av det allmänna konjunkturläget. En svag konjunkturutveckling ökar risken för lägre efterfrågan på koncernens produkter, vilket resulterar i lägre försäljningsintäkter. Dessutom kan en sämre konjunktur resultera i låg lageromsättningshastighet, prisfall samt lagerförluster på inneliggande lager. BE Groups strategi avseende lagernivåer är primärt att lagerhålla produkter baserat på bedömd efterfrågan från bolagets kunder. De olika bolagen i BE Group strävar efter att hålla en lageromsättningshastighet anpassad till det enskilda bolagets marknad och lokala förutsättningar. Den operativa styrningen av lagernivåerna sker genom måltal för antal lagerdagar.

Stålprisutveckling

Stålbranschen påverkas av konjunkturutvecklingen. Som en följd av detta är stålprisutvecklingen volatil och påverkas av balansen mellan produktionsutbudet och efterfrågan på stål i de olika leden i värdekedjan.

Stålpriserna påverkar BE Group genom att ett större bidrag för att täcka kostnader erhålls vid ett högt stålpris, givet en konstant bruttomarginalnivå. Dessutom påverkar utvecklingen av stålpriset det slutliga försäljningspriset på inneliggande lager vilket för BE Group medför finansiell påverkan i form av lagervinster och lagerförluster. I syfte att minska påverkan av dessa lagereffekter arbetar BE Group aktivt med att minska antalet lagerdagar, dock med bibehållen servicenivå till kunderna. Sjunkande stålpriser har därför en negativ inverkan på BE Groups verksamhet och resultat, medan ökande priser har en positiv inverkan.

Tabellen nedan visar den uppskattade effekten på det underliggande rörelseresultatet vid förändring av stålpris och sålt tonnage. Känslighetsanalysen baseras på 2018 års utfall och antar en konstant underliggande bruttomarginal.

Förändring Rörelseresultateffekt
Stålpris +/-5 % +/-24 MSEK
Tonnage +/-5 % +/-26 MSEK

Operationella risker

Otillräckliga leveranser

BE Groups produktsortiment består av material från flera olika leverantörer. Koncernen strävar efter att skapa relationer med de bästa stålproducenterna och att upprätthålla ett långsiktigt och uthålligt samarbete. För att säkra tillgängligheten på material vid varje enskilt tillfälle strävar koncernen mot att ha ett flertal leverantörsrelationer inom varje produktgrupp. Under året har BE Group samarbetat med över 500 leverantörer. Inför nya affärsförbindelser och ingående av avtal kontrolleras att leverantören klarar BE Groups krav på bland annat ekonomi, kvalitet, logistik och miljö.

Det är BE Groups bedömning att koncernen inte är beroende av någon enskild leverantör och samtliga större leverantörer bedöms vara utbytbara, varför ett leverantörsavbrott inte behöver innebära långsiktiga konsekvenser för verksamheten. Under 2018 stod den största leverantören för 21 procent (15) av koncernens inköp. De tio största leverantörerna stod tillsammans för 56 procent (53) av koncernens totala inköp. BE Group är utsatt för risk att leveranser från leverantörer kraftigt kan försenas vid produktionsavbrott, kapacitetsbrist eller transportproblem utom BE Groups kontroll. Det kan innebära intäktsbortfall och/eller fördyrade åtgärder för att tillgodose våra åtagande till kunder.

Kunder

BE Groups verksamhet bedrivs på flera olika marknader och till många kundkategorier. De tio största kunderna motsvarade 2018 13 procent (13) av den totala omsättningen. BE Group har ett stort antal kunder inom olika branscher och därigenom en god riskspridning. Bolaget arbetar aktivt med att hantera kreditrisker (se Not 31 för ytterligare information) genom att sätta kreditramar och fokusera på att få in förfallna skulder.

Utökade direktleveranser från producenter av stål

Användare av stål har i huvudsak två inköpskällor: direkt från producenterna av stål eller från handels- och serviceföretag. Traditionellt sett har många större användare köpt direkt från producenterna medan små till medelstora användare ofta använt sig av handels- och serviceföretag. Det finns dock risk att producenterna försöker utöka sin direktförsäljning och därmed minska användandet av handels- och servicebolagen som mellanhänder.

Avtalsrelationer

Av hävd förlitar sig bolaget i huvudsak på sina goda kund- och leverantörsrelationer, vilka ofta är långvariga, liksom sedvänja som uppkommit mellan parterna. Med några av BE Groups större kunder och leverantörer finns specifika avtal.

Personal

För sin framtida utveckling och framgång är BE Group beroende av kompetenta medarbetare. Förmågan att rekrytera, behålla och utveckla kvalificerade medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt. Om nyckelpersoner slutar och lämpliga efterträdare inte kan rekryteras, kan detta få en negativ effekt på verksamheten. BE Group har sammanställt ett antal värderingar som ska återspegla andan i koncernen och genomsyra ledarskapet. Den affärsmässiga kompetensen hos BE Group utvecklas kontinuerligt genom utbildning och rekrytering. Utbildning sker både genom breda program mot många medarbetare och som specialiserade lösningar för enskilda individer.

Produktansvar

En del av de produkter som BE Group säljer skulle vid produktfel kunna leda till personskada eller annan skada och därmed medföra risk för skadeanspråk enligt respektive lands produktansvarslagar. BE Group har för sin verksamhet tecknat sedvanliga ansvarsförsäkringar.

Legalt

Då BE Group har verksamhet i flera länder exponeras koncernen för olika lagar, regelverk, överenskommelser och riktlinjer, samt för förändringar av sådana bestämmelser. Bestämmelserna innefattar bland annat handelsrestriktioner såsom tullar och tariffer, krav på import och exportlicenser, restriktioner mot kapitalrörelser samt skatteregler. I all kommersiell verksamhet kan tvister uppkomma som en följd av parters olika uppfattning gällande ansvar och avtalstolkningar. Ur ett riskperspektiv är BE Group inte beroende av något enskilt kommersiellt avtal som väsentligt kan begränsa koncernens verksamhet.

Miljölagstiftning och miljöansvar

BE Groups verksamhet omfattas av miljörelaterade lagar och föreskrifter som bland annat reglerar utsläpp i luft och vatten, avfallshantering och arbetsmiljö. BE Group kan bli skadeståndsskyldigt för miljöskador som orsakats av verksamheter som bolaget bedriver eller har bedrivit. Visst miljöansvar är enligt svensk rätt inte föremål för preskription. Det kan inte uteslutas att sådan verksamhet som bedrivs eller har bedrivits av BE Group kan föranleda ansvar för miljöpåverkan som inte visar sig förrän lång tid senare.

Finansiella risker

För en genomgång av finansiella risker, se not 31.

Aktierelaterad information

Ägandeförhållanden

BE Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan slutet av 2006. Vid räkenskapsårets slut hade BE Group 5 151 aktieägare att jämföra med 5 903 året innan. AB Traction och Catella Småbolagsfond var de två största ägarna med 22,3 procent respektive 7,3 procent av aktierna. Övriga större ägare finns att läsa om under Aktien. Andelen institutionellt ägande (juridiska personer) utgjorde vid årsskiftet totalt 67 procent. Utländskt ägande uppgick till 7,5 procent.

De fyra medlemmarna i koncernledningen hade vid årsskiftet ett sammanlagt innehav i BE Group om 61 700 aktier. Bolagets styrelseledamöter inklusive närstående ägde vid årsskiftet 2 957 808 aktier. Uppgifterna om koncernledningens och styrelseledamöternas innehav av aktier i BE Group innefattar eget och fysisk närståendes innehav, ägande i kapitalförsäkring samt innehav av juridisk person som direkt eller indirekt kontrolleras av personen eller dennes närstående.

BE Group ägde 26 920 egna aktier vid utgången av 2018.

Aktiekapital, antal aktier och rättigheter

Per den 31 december 2018 omfattade det registrerade aktiekapitalet 13 010 124 (13 010 124) stamaktier. Aktierna har ett kvotvärde om 20,00 kr (20,00). I enlighet med bolagsordningen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 150 000 000 SEK och högst 600 000 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital är bestämt i svenska kronor.

Samtliga aktier ger lika rätt till andel i bolagets nettotillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation. Varje aktie har en röst och alla aktier är av samma slag. Det föreligger inga begränsningar i antalet röster som en aktieägare kan avge vid årsstämma eller avseende överlåtelse av aktier. Det finns inga för bolaget kända avtal mellan aktieägare vilka kan begränsa rätt att överlåta aktier.

Ytterligare uppgifter om BE Groups aktie lämnas på www.begroup.com.

Bemyndigande till styrelsen

Årsstämman beslutade, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman 2019, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i syfte att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 26 920 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock skall vara marknadsmässiga.

Under året har inga egna aktier överlåtits och BE Group ägde sammanlagt 26 920 egna aktier motsvarande 0,2 procent av aktiekapitalet, vilka förvärvats för ett sammanlagt belopp om 21 MSEK.

Utdelning och utdelningspolicy

Koncernens utdelningspolicy innebär att BE Group över tiden ska dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelning ska ske med hänsyn taget till BE Groups finansiella ställning och framtidsutsikter. Styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie (-) för räkenskapsåret 2018 vilket motsvarar totalt ca 23 MSEK.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapporten återfinns på sidorna 84-87.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman för 2018 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna avser ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i BE Groups koncernledning.

Koncernledningen består av fyra personer: verkställande direktör och koncernchef, CFO, affärsområdeschef Finland & Baltikum samt inköpsdirektör för koncernen.

Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för ändringar i befintliga avtal som gjorts efter denna tidpunkt. Riktlinjerna ses över årligen.

Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig. Den fasta ersättningen ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer och ska fastställas årligen. Rörlig ersättning ska relateras till graden av uppfyllelse av årliga i förväg väl definierade mål och maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen.

Pensionen skall vara avgiftsbestämd och motsvara högst 30 procent av den fasta årslönen.

Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag sammantaget inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön.

De faktiska avtalade ersättningarna under året redogörs för i not 3.

Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller löner och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen har på grund av sin ringa storlek funnit det ändamålsenligt att inte utse något ersättningsutskott. Detta beslut fattades på det konstituerande mötet 2018. Löner och övriga anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem för verkställande direktören och till denne direktrapporterande chefer behandlas av styrelseordföranden i dialog med VD. Styrelseordföranden återrapporterar till styrelsen som utarbetar de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen föreslår årsstämman att besluta om. Styrelsen har även till uppgift att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, samt att följa och utvärdera tillämpningen av under året gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Bolagsordningens bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter och ändringar av bolagsordningen

Bolagsordningen saknar bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter och ändringar av bolagsordningen. I enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen gäller att styrelseledamöter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter den bolagsstämma då ledamoten utsågs och att ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens regler.

Eventualförpliktelser

Koncernens eventualförpliktelser uppgick till 14 MSEK (30).

Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Redovisningsprinciper

Från och med januari 2005 upprättas koncernredovisningen i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. En utförlig beskrivning av redovisningsprinciperna återfinns under Redovisningsprinciper.

Vinstdisposition

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat finns beskrivet under Vinstdisposition samt i not 24.