Vinstdisposition

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår till årsstämman att till aktieägarna betalas en utdelning på 1,75 kr per aktie vilket motsvarar ca 23 MSEK.

Medel till förfogande

Balanserade vinstmedel

266 100 751

SEK

Årets resultat

68 990 729

SEK

Summa

335 091 480

SEK

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 22 720 607 SEK

I ny räkning balanseras

312 370 873

SEK

Summa

335 091 480

SEK

Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Årsredovisningen och koncernredovisningen blir föremål för fastställelse på årsstämma den 25 april 2019.

Malmö den 13 mars 2019

Petter Stillström
Styrelseordförande

Jörgen Zahlin
Styrelseledamot

Carina Andersson
Styrelseledamot

Lars Olof Nilsson
Styrelseledamot

Mikael Sjölund
Styrelseledarmot

Mikael Törnros
Arbetstagarrepresentant

Anders Martinsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 13 mars 2019
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Tomas Hilmarsson
Auktoriserad revisor

Informationen i denna årsredovisning är sådan information som BE Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2019.