Not 12 – Resultat per aktie

Group Koncern 2018 2017
Earnings per share before dilution (SEK) Resultat per aktie före utspädning (kr) 6,13 1,87
Earnings per share after dilution (SEK) Resultat per aktie efter utspädning (kr) 6,13 1,87
Beräkningen av täljare och nämnare som använts vid beräkning av resultat per aktie anges nedan.
Profit/loss for the year Årets resultat 2018 2017
Profit/loss for the year (SEK M) Årets resultat (MSEK) 80 24

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning (ental)

2018 2017
Total ordinary shares at January 1 Totalt antal stamaktier 1 januari 12 983 204 12 983 204
Weighted common shares outstanding during the year, before dilution Vägt antal stamaktier under året, före utspädning 12 983 204 12 983 204

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning (ental)

2018 2017
Weighted average ordinary shares outstanding, before dilution Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 12 983 204 12 983 204
Weighted common shares outstanding during the year, after dilution Vägt antal stamaktier under året, efter utspädning 12 983 204 12 983 204