Not 26 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter till kreditinstitut

Group Koncern 2018 2017
Liens on assets Företagsinteckningar 1 172 1 141
Property mortgages Fastighetsinteckningar
Shares in subsidiaries Aktier i dotterbolag 1 018 986
Total Summa 2 190 2 127
Parent Company Moderbolag 2018 2017
Promissory notes receivable Reversfordran 326 316
Shares in subsidiaries Aktier i dotterbolag 856 856
Total Summa 1 182 1 172

Finansiella tillgångar som ställts som säkerhet

Moderbolaget har reversfordringar på BE Group Sverige AB och BE Group Oy Ab som har lämnats som säkerhet i de externa låneavtalen. Det redovisade värdet motsvarar det upptagna beloppet som ställd säkerhet. För väsentliga villkor och förutsättningar i de externa låneavtalen hänvisas till not 31 Finansiell riskhantering.

Eventualförpliktelser

Group Koncern 2018 2017
Guarantees Garantier 6 26
Other items Övriga poster 8 4
Total Summa 14 30
Parent Company Moderbolag 2018 2017
Guarantee obligations for the benefit of subsidiaries Borgensförbindelser till förmån för dotterbolag 14 26
Total Summa 14 26

Moderbolaget har gått i solidarisk borgen för dotterbolagens fullgörande av leverantörsskulder gentemot materialleverantörer. Utöver dessa redovisade åtaganden har moderbolaget även lämnat sedvanliga garantier för dotterbolagens hyresåtaganden gentemot fastighetsägare.