Not 3 – Anställda, personalkostnader och ersättningar till ledande befattningshavare

Belopp i denna not redovisas i tusentals kronor om ej annat anges.

Average number of employees 2018 of whom men 2017 of whom men
Medelantalet anställda 2018 varav män 2017 varav män
Parent Company Moderbolag
Sweden Sverige 10 51% 8 50%
Total in the Parent Company Totalt i moderbolaget 10 51% 8 50%
Subsidiaries Dotterbolag
Sweden Sverige 309 83% 329 91%
Finland Finland 263 94% 272 91%
Estonia Estland 20 68% 21 68%
Latvia Lettland 11 70% 11 70%
Lithuania Litauen 10 76% 10 70%
Poland Polen 29 92% 27 86%
Czech Republic Tjeckien 16 68% 20 64%
Slovakia Slovakien 2 50%
Total for subsidiaries Totalt i dotterbolag 658 86% 692 88%
Group total Koncernen totalt 668 86% 700 88%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningen

2018 2017
Gender distribution, Group management Percentage women Percentage women
2018 2017
Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor
Parent Company Moderbolag
Board Styrelsen 18% 17%
Other senior executives Övriga ledande befattningshavare 25% 25%
Group Koncern totalt
Board Styrelsen 10% 9%
Other senior executives Övriga ledande befattningshavare 11% 9%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Group Koncern 2018 2017
Salaries and remunerations Löner och ersättningar 294 914 298 257
Pension expense, defined-contribution plans Pensionskostnader, avgiftsbaserade 36 484 34 421
Social security contributions Sociala avgifter 64 689 69 612
396 087 402 290
Parent Company 2018 2017
Salaries and remunerations Social security expenses Salaries and remunerations Social security expenses
Moderbolag 2018 2017
Löner och ersättningar Sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader
Parent Company Moderbolaget 12 099 7 114 10 734 6 168
(of which, pension expenses)1) (varav pensionskostnad) 1) (2 490) (2 254)
1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 473 (1 420) KSEK gruppen ledande befattningshavare. Det finns inga utestående pensionsförpliktelser.

Löner och andra ersättningar fördelade på moderbolag och dotterbolag samt mellan ledande befattningshavare och övriga anställda 1)

2018 2017
Senior executives2) Other employees Senior executives2) Other employees
2018 2017
Ledande befattningshavare2) Övriga anställda Ledande befattningshavare2) Övriga anställda
Parent Company Moderbolag 7 641 4 458 7 710 3 024
(of which, bonuses, etc.) (varav tantiem o.d.) (967) (215) (1 074) (165)
Subsidiaries Dotterbolag 6 488 271 227 6 313 276 260
(of which, bonuses, etc.) (varav tantiem o.d.) (314) (7 675) (824) (11 520)
Group total Koncernen totalt 14 129 275 685 14 023 279 284
(of which, bonuses, etc.) (varav tantiem o.d.) (1 281) (7 890) (1 898) (11 685)
1) I löner och andra ersättningar ingår grundlön och semestertillägg.
2) Ledande befattningshavare omfattar styrelseledamöter, personer i koncernledningen samt VD i respektive dotterbolag.

Förmånsbestämda pensionsplaner

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Bolaget har inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöring. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP-2 försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 5,6 MSEK (5,5).

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 2018 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva preliminära konsolideringsnivån till 142 procent (154).

Avgiftsbestämda pensionsplaner

I Sverige har koncernen avgiftsbestämda pensionsplaner för arbetare som helt bekostas av företagen. Pensionsplanerna i Finland samt övriga länder behandlas som ett avgiftsbestämt pensionsarrangemang. För de avgiftsbestämda pensionsarrangemangen betalas pensionsavgifterna till ett pensionsförsäkringsbolag och redovisas som en kostnad i resultaträkningen för den räkenskapsperiod till vilken de hänför sig. I övriga länder finns avgiftsbestämda planer vilka till viss del bekostas av dotterföretagen och delvis täcks genom avgifter som de anställda betalar. Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Den totala ersättningen till verkställande direktören och till övriga ledande befattningshavare innefattar fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Dessa ersättningskomponenter är baserade på riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som antagits av årsstämman 2018, vilka återges i förvaltningsberättelsen.

I nedanstående tabeller redovisas den faktiska kostnaden för ersättningar och övriga förmåner avseende räkenskapsåren 2018 och 2017 till styrelsen, verkställande direktören (tillika koncernchefen) samt övriga ledande befattningshavare. De sistnämnda är de personer som jämte verkställande direktören är medlemmar i koncernledningen.

1) Charlotte Hansson avgick ur bolagets styrelse i samband med årsstämman i april 2018.
2) Carina Andersson tillträdde bolagets styrelse i samband med årsstämman i april 2018.
3) Esa Niemi avgick ur bolagets styrelse i samband med årsstämman i april 2018.
4) Mikael Sjölund hade under året ett separat konsultuppdrag för Lecor Stålteknik AB. Detta uppdrag var inte relaterat till styrelseuppdraget.
5) Övriga ledande befattningshavare består av 3 personer.
6) I övriga förmåner ingår även semestertillägg.

1) Övriga ledande befattningshavare består av 3 personer.
2) Mikael Sjölund hade under året ett separat konsultuppdrag för Lecor Stålteknik AB. Detta uppdrag var inte relaterat till styrelseuppdraget.
3) I övriga förmåner ingår även semestertillägg.

Nedan redogörs för avtalsenliga villkor för ersättning till styrelsen, verkställande direktören och koncernchefen samt övriga ledande befattningshavare. För redogörelse av riktlinjer antagna av årsstämman se förvaltningsberättelsen.

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och övriga ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ska utgå om totalt 1 260 KSEK (1 470) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 420 KSEK (420) till styrelsens ordförande och 210 KSEK (210) till envar av övriga årsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Utöver detta ska ersättning för utskottsarbete utgå med 70 KSEK (70) till ordförande i revisionsutskottet samt 40 KSEK (40) vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet. Ingen ersättning utgår för arbete i ersättningsutskottet. Övriga ersättningar har utgått i form av skattepliktiga reseersättningar.

Ersättning till verkställande direktören och koncernchefen

Ersättning

I enlighet med styrelsens beslut utgår normalt ersättning till verkställande direktören och koncernchefen i form av grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Grundlönen till verkställande direktören och koncernchefen uppgår till 2 364 MSEK (2 280). För den verkställande direktören och koncernchefen kan den rörliga ersättningen uppgå till högst 50 procent av grundlönen. Eventuella bonusutbetalningar och storleken på dessa relateras till i förväg definierade mål som fastställs av styrelsen.

Uppsägningstider och avgångsvederlag

Verkställande direktören och koncernchefen har 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning från bolagets sida och sex månader vid egen uppsägning. Under uppsägningstiden har verkställande direktören och koncernchefen rätt till full lön och övriga anställningsförmåner, oavsett om arbetsplikt föreligger eller ej. Någon rätt till avgångsvederlag föreligger ej.

Pensionsersättningar

Utöver förmåner enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension görs pensionsinbetalningar med 30 procent (30) av den fasta årslönen jämte semesterersättning, vilket utgör pensionsgrundande lön. BE Group AB:s åtagande är begränsat till betalning av årspremien. Pensionen är ej antastbar.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget och koncernen

Ersättning

Ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. För övriga ledande befattningshavare kan den rörliga ersättningen uppgå till maximalt 30 procent av grundlönen. Eventuella bonusutbetalningar och storleken på dessa fastställs av koncernchefen på grundval av uppfyllande av finansiella och individuella mål.

Uppsägningstider och avgångsvederlag

Övriga ledande befattningshavare har upp till 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning från BE Groups sida. Vid egen uppsägning gäller 6 månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden har de övriga ledande befattningshavarna rätt till full lön och övriga anställningsförmåner. Rätt till avgångsvederlag föreligger ej.

Pensionsersättningar

För övriga ledande befattningshavare tillämpas avgiftsbaserad pensionslösning. BE Groups åtagande är begränsat till betalning av årspremien. Pensionen är ej antastbar. Pensionsgrundande lön utgörs av fasta årslönen jämte genomsnittlig bonus under de tre senaste åren.

Ersättningsutskott

För information om BE Groups berednings- och beslutsprocess avseende ersättningar till ledande befattningshavare hänvisas till bolagsstyrningsrapporten.