Not 28 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Group Koncern 2018 2017
Accrued salaries Upplupna löner 42 50
Accrued social security expenses Upplupna sociala avgifter 10 10
Bonuses to customers Bonus till kunder 4 3
Other items Övriga poster 20 19
Total accrued expenses and deferred income Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 76 82
Parent Company Moderbolag 2018 2017
Accrued salaries Upplupna löner 2 2
Accrued social security expenses Upplupna sociala avgifter 1 1
Other accrued expenses Övriga upplupna kostnader 5 4
Total accrued expenses and deferred income Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 7