Not 2 – Kostnader fördelade per kostnadsslag

Group Koncern 2018 2017
Material costs Materialkostnader 3 763 3 372
Salaries, other remuneration and social security expenses Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 396 402
Other external costs Övriga externa kostnader 476 451
Depreciation, amortization and write-downs Avskrivningar och nedskrivningar 38 74
Other operating expenses Övriga rörelsekostnader 6 27
Total Totalt 4 679 4 326
Specifikationen över kostnader fördelade per kostnadsslag avser poster som ingår i resultaträkningens kostnad för sålda varor, försäljningskostnader, administrationskostnader och övriga rörelsekostnader.