Kassaflödesanalys – koncern

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2018 2017
Operating activities Den löpande verksamheten
Operating result Rörelseresultat 132 57
Adjustment for non-cash items Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 29 29 42 63
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -13 -21
Income tax paid/received Betald/erhållen skatt -16 -19
Cash flow from operating activities before changes in working capital Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 145 80
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Increase (-)/decrease (+) in inventories Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -34 -75
Increase (-)/decrease (+) in operating receivables Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 6 -25
Increase (+)/decrease (-) in operating liabilities Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -31 115
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten 86 95
Investing activities Investeringsverksamheten
Acquisitions of intangible assets Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 14 14 -2 0
Acquisitions of tangible assets Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15 15 -32 -22
Divestments of tangible assets Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 27
Investments in financial assets Investeringar i finansiella tillgångar 0 0
Cash flow from investing activities Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 5
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar 54 100
Financing activities Finansieringsverksamheten
Amortization of loan liabilities Amortering av låneskulder -10 -69
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 -69
Cash flow for the year Årets kassaflöde 44 31
Cash and equivalents at January 1 Likvida medel vid årets början 61 27
Translation differences in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel 3 3
Cash and equivalents at December 31 Likvida medel vid årets slut 108 61