Not 10 – Finansiella kostnader

Group Koncern 2018 2017
Interest expense to credit institutions Räntekostnader, kreditinstitut 12 17
Other interest expense Räntekostnader, övriga 0 0
Net movements in exchange rates Netto valutakursförändringar 1 1
Other expenses Övriga kostnader 6 8
Total Totalt 19 26
Parent Company Moderbolag 2018 2017
Interest expense to credit institutions Räntekostnader, kreditinstitut 12 17
Interest expense, Group companies Räntekostnader, koncernbolag 7 9
Net movements in exchange rates Netto valutakursförändringar 17 12
Other expenses Övriga kostnader
Total Totalt 36 38
Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.