Not 11 – Skatt

Group Koncern 2018 2017
Current tax expense (–)/tax asset (+) Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Tax expense/tax asset for the period Periodens skattekostnad -13 -15
Adjustment of tax attributable to prior years Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 0
Total Totalt -13 -15
Deferred tax expense (–)/tax asset (+) Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Deferred tax attributable to temporary differences Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader -3 0
Deferred tax attributable to tax loss carryforwards Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag -18 5
Deferred tax attributable to change in tax rate Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats -1
Deferred tax expense attributable to impairment of capitalized tax value attributable to tax-loss carryforwards Uppskjuten skattekostnad till följd av nedskrivning av aktiverat skattevärde hänförligt till underskottsavdrag -1
Others Övrigt 0
Total Totalt -23 5
Total consolidated reported tax expense (-)/tax asset (+) Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i koncernen -36 -10
Parent Company Moderbolag 2018 2017
Current tax expense (–)/tax asset (+) Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Tax expense/tax asset for the period Periodens skattekostnad/skatteintäkt 0 0
Adjustment of tax attributable to prior years Justering av skatt hänförlig till tidigare år
Total Totalt 0 0
Deferred tax expense (–)/tax asset (+) Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Deferred tax attributable to tax loss carryforwards Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag -16 -1
Total Totalt -16 -1
Total reported tax expense (-)/ tax asset (+) Parent Company Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i moderbolaget -16 -1
Avstämningen av effektiv skatt i koncernen bygger på ett vägt genomsnitt av nominella skattesatser som gäller för respektive bolag i koncernen.

Skatteposter som redovisats i övrigt totalresultat

Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital