Not 8 – Övriga rörelsekostnader

Group Koncern 2018 2017
Net movements in exchange rates on receivables/liabilities of an operating nature Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 3 0
Capital loss on sales of fixed assets Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar 2
Restructuring expenses 1) Omstruktureringskostnader 1) 12 28
Write-down of assets 1) Nedskrivning av tillgångar 1) 27
Write-down of goodwill 1) Nedskrivning av goodwill 1) 17
Other Övrigt 3 5
Total Totalt 18 79
Parent Company Moderbolag 2018 2017
Net movements in exchange rates on receivables/liabilities of an operating nature Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Restructuring expenses Omstruktureringskostnader
Total Totalt
1) Under året har resultatet belastats med jämförelsestörande poster på totalt -12 MSEK, varav -16 MSEK är hänförligt till avvecklingen av verksamheten i Tjeckien och 4 MSEK avser återföring av del av avsättning avseende underhållsbehov för lagerbyggnad i Malmö.