”Vi uppvisar ytterligare ett år med tillväxt, ett förbättrat resultat och en allt starkare balansräkning”

ETT NYTT STORT STEG MOT EN STARKARE KONCERN

När vi lägger 2018 till handlingarna kan vi återigen konstatera att arbetet med att utveckla BE Group till ett långsiktigt lönsamt och framgångsrikt företag fortsätter i rätt riktning. Som en följd av detta kan vi uppvisa ytterligare ett år med tillväxt, ett förbättrat resultat och en allt starkare balansräkning.

Under året har vi fortsatt arbetet med att stärka bolaget. Vi har avvecklat den sista delen av vår verksamhet i Tjeckien och löst den tvist som pågått gällande lagerbyggnaden i Malmö. Vi har också stärkt upp ledningsfunktioner och justerat organisationen efter de större förändringar som gjordes under 2016. Inom våra enheter ser vi fortfarande, i olika grad, framgång med att förbättra lönsamheten. Arbetet med de enheter som är längst från våra finansiella mål har intensifierats och kommer att fortgå under året.

Efter det framgångsrika arbetet som pågått de senaste åren har vi under året kunna lägga ännu mer fokus på att utveckla våra kärnverksamheter inom Distribution och Produktion på våra huvudmarknader. Det har fortsatt varit god efterfrågan inom bygg- och tillverkningsindustrin och generellt sett en positiv prisutveckling. Den vikande utvecklingen på bostadsbyggandet har endast en marginell påverkan på bolaget medan valutaeffekterna varit positiva under året.

Starkare resultat

BE Groups omsättning ökade med 10 procent och tonnaget på våra huvudmarknader, Sverige och Finland, ökade sammantaget med 4 procent. Det underliggande rörelseresultatet ökade med över 40 procent, vilket visar att våra åtgärder för förbättrad lönsamhet fortsätter ge resultat. Kassaflödet utvecklades i linje med föregående år och därmed fortsatte nettoskulden att minska.

Till följd av den förbättrade finansiella ställningen föreslår styrelsen utdelning på 1,75 kr per aktie för räkenskapsåret vilket innebär att utdelning återupptas efter ett uppehåll sedan 2011.

Förbättrad lönsamhet för affärsområde Sverige & Polen

Omsättningen för affärsområde Sverige & Polen ökade med 18 procent under året och det underliggande rörelseresultatet förbättrades till 104 MSEK jämfört med 72 MSEK föregående år.

Distributionsverksamheten förbättrar sitt resultat samtidigt som produktionsenheten i Norrköping, genom kontinuerliga förbättringsåtgärder och högre kapacitetsutnyttjande, har utvecklats starkt.

Utmanande år för affärsområde Finland & Baltikum

Omsättningen för affärsområde Finland & Baltikum ökade med 9 procent under 2018 men det underliggande rörelseresultatet försämrades till 68 MSEK jämfört med 89 MSEK föregående år. Den lägre lönsamheten är till största delen hänförlig till den reservering för en befarad kundförlust och justering av inkurant lager i Baltikum om -12 MSEK som belastade andra kvartalet. Ny ledning i Baltikum tillträdde under året.

Avveckling av olönsam verksamhet

Under året fattades beslut om att avveckla återstående verksamhet i Prerov, Tjeckien. Enheten hade under en längre period och trots omfattande förbättringsåtgärder, varit fortsatt olönsam. Berörd personal genomförde avvecklingen på ett föredömligt sätt och bidrog starkt till en framgångsrik process.

Fokus framåt

Jag vill uttrycka min tacksamhet till våra kunder som ger oss sitt förtroende varje dag och samtidigt passa på att på att berömma våra medarbetare för alla utomordentliga arbetsinsatser under det gångna året.

När vi blickar framåt ser vi att vårt fokus på kostnadskontroll och målmedvetna förbättringsarbete kommer att fortsätta stärka koncernen. Med kunden i centrum fortsätter vi på vägen mot vår vision att vara det mest professionella, respekterade, och framgångsrika stålserviceföretaget på våra marknader.

Signatur_Anders-Martinsson_2

Anders Martinsson
VD och koncernchef