Not 23 – Avsättningar

Group Koncern 2018 2017
Restructuring costs Omstruktureringskostnader 17 8
Other Övrigt 4 12
Total Summa 21 20
Of which: Varav:
Non-current Långfristigt 0 0
Current Kortfristigt 21 20
Total Summa 21 20
2018 Restructuring costs Other
2018 Omstruktureringskostnader Övrigt
Carrying amount at January 1 Bokfört värde vid årets början 8 12
New provisions Nya avsättningar 16
Amount used during the period Belopp som tagits i anspråk under perioden -7 -8
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 17 4
Expected date of outflow of resources: Förväntad tidpunkt för utflöde av resurser:
2019 2019 17 4
2020–2023 2020-2023
Total Summa 17 4

Moderbolag

Moderbolagets avsättningar uppgår till 0 (0).