Not 19 – Räntebärande fordringar hos koncernbolag

Parent Company Moderbolag 2018 2017
Accumulated cost Ackumulerade anskaffningsvärden
At January 1 Vid årets början 194 226
New receivables Tillkommande fordringar 72 38
Settled receivables Reglerade fordringar -89 -47
Impairment of receivables Nedskrivning av fordringar -1 -25
Exchange rate differences for the year Årets valutakursdifferenser 3 2
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 179 194
Of which recognized as non-current Varav redovisat som långfristigt 98 97
Of which recognized as current Varav redovisat som kortfristigt 81 97