AFFÄRSOMRÅDE
FINLAND & BALTIKUM

Lasse Levola

Affärsområdeschef Finland & Baltikum

Key data 1) 2018 2017 %
Nyckeltal 1) 2018 2017 %
Shipped tonnage, thousands of tonnes Levererat tonnage, tusentals ton 190 191 -1%
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 2 299 2 114 9%
Operating result (EBIT), SEK M Rörelseresultat (EBIT), MSEK 81 105 -23%
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 3,5 5,0 -1,5%
Underlying operating result (uEBIT), SEK M 2) Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK 2) 68 89 -24%
Underlying operating margin, % Underliggande rörelsemarginal, % 2,9 4,2 -1,3%
Investments, SEK M Investeringar, MSEK 18 12 56%
Average number of employees Medelantal anställda 304 316 -4%
1) I resultatet har de koncerngemensamma kostnader som faktureras ut från moderbolaget eliminerats.
2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal, se även Alternativa nyckeltal.

Under 2018 stod affärsområdet för 48 procent (49) av koncernens nettoomsättning. Affärsområdet består av koncernens verksamheter i Finland och i de tre baltiska länderna. Verksamheten i Finland består av produktions- och lageranläggningar i Lappo, Lahtis och Åbo, samt försäljningskontor på nio orter. Verksamheten i Baltikum omfattar lager- och försäljningsenheter i Tallinn, Riga och Kaunas.

På den finska marknaden har bolaget cirka 2 800 kunder och de tio största kunderna utgör 13 procent av affärsområdets omsättning. Fokus ligger på att leverera värdeskapande tjänster till både bygg- och tillverkningsindustrin. BE Group Finland driver ett stålservicecenter för tunnplåtbearbetning i egen regi, vilket medför en högre andel försäljning av dessa produkter jämfört med affärsområde Sverige & Polen. De huvudsakliga konkurrenterna är Tibnor, Kontino och Flinkenberg.

I Baltikum är marknaden mer fragmenterad och förutsättningarna varierar kraftigt mellan Estland, Lettland och Litauen men BE Group har överlag en god position på marknaden.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för året ökade med 9 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 2 299 MSEK (2 114). Rörelseresultatet uppgick till 81 MSEK (105) och justerat för lagervinster på 13 MSEK (16) minskade det underliggande rörelseresultatet till 68 MSEK (89). Utlevererat tonnage under perioden minskade med 1 procent jämfört föregående år främst till följd av den tuffa konkurrensen inom tunnplåt. Omsättningen mätt i svenska kronor har påverkats positivt av valutaeffekter och genomsnittspriset på stål som är högre jämfört med föregående år. Den positiva pristrenden har delvis kompenserat för den kundförlust och justeringen av inkurant lager i Baltikum om -12 MSEK som belastade andra kvartalet. Ny ledning i Baltikum tillträdde under året.

Fortsatt utveckling

Efterfrågan under året har varit generellt sett mycket god både inom bygg- och tillverkningsindustrin. Industriproduktionen ligger på en fortsatt hög nivå vilket bidrar positivt till stålefterfrågan. Stålpriserna har också fortsatt öka under 2018. Stort fokus ligger nu på att förbättra lönsamheten i den finska produktionsverksamheten samt de baltiska verksamheterna. Målet är, liksom tidigare, att erbjuda den bästa kundupplevelsen i vår industri genom att tillhandahålla värdeskapande lösningar till varje kund och segment som vi inriktar oss på.

Omsättning
MSEK
Rörelseresultat (EBIT)
MSEK
Underliggande rörelseresultat 1)
MSEK

1) Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster och justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag för vinster och tillägg för förluster). Se även Alternativa nyckeltal.