Rapport över koncernens totalresultat

Amounts in SEK M Belopp i MSEK 2018 2017
Result for the year Årets resultat 80 24
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Translation differences Omräkningsdifferenser 21 16
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -15 -12
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat 4 3
Items that will not be reclassified to profit/loss for the period Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat 10 7
Comprehensive income for the year attributable to Parent Company shareholders Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 90 31