Not 9 – Finansiella intäkter

Group Koncern 2018 2017
Interest income from credit institutions Ränteintäkter, kreditinstitut 0 0
Other interest income Ränteintäkter, övriga 0 0
Other Övrigt 3 3
Total Totalt 3 3
Parent Company Moderbolag 2018 2017
Interest income, Group companies Ränteintäkter, koncernbolag 18 21
Other interest income Ränteintäkter, övriga
Total Totalt 18 21
Samtliga ränteintäkter är hänförliga till finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde.