Not 17 – Andelar i joint venture

BE Group äger 50 procent av ArcelorMittal BE Group SSC AB (org.nr. 556192-8770, säte Karlstad). Ägandet i det samägda bolaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att 50% av resultatet efter skatt för det samägda bolaget redovisas som resultatandel inom rörelseresultatet i BE Group koncernen.

Earnings in joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB Resultat i joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB 2018 2017
Profit/loss before tax Resultat före skatt 11 28
Tax Skatt -2 -6
Profit/loss after tax Resultat efter skatt 9 22
Dividends received Erhållen utdelning 9
Overview of income statements and balance sheets for the joint venture Sammandrag av resultaträkningar och
balansräkningar för joint venture
2018 2017
Net sales Nettoomsättning 838 784
Operating result Rörelseresultat 12 28
Net financial items Finansnetto -1 0
Tax Skatt -2 -6
Profit/loss for the year Årets resultat 9 22
2018 2017
Non-current assets Anläggningstillgångar 200 204
Current assets excl. cash and equivalents Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 248 254
Cash and equivalents Likvida medel 2 17
Total assets Summa tillgångar 450 475
2018 2017
Equity Eget kapital 279 288
Provisions Avsättningar 20 20
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder 70 30
Other non-interest-bearing liabilities Övriga icke räntebärande skulder 81 137
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 450 475
Participations in joint ventures Andelar i joint venture 2018 2017
Opening balance, cost Ingående anskaffningsvärde 117 87
Dividends received Erhållen utdelning -9
Share in earnings of joint venture Resultatandel i joint venture 4 11
Reversal of write-down of participation in joint venture Återföring av nedskrivna andelar 20
Rounding Avrundning 1 -1
Carrying amount at year-end Bokfört värde vid årets utgång 113 117
Transactions with joint venture
ArcelorMittal BE Group SSC AB
Transaktioner med joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB 2018 2017
Receivables due from joint venture Fordringar på joint venture
Debts owed to joint venture Skulder till joint venture 7 5
Sales to joint venture Försäljning till joint venture 0
Purchases from joint venture Inköp från joint venture 98 74
Dividends received Erhållen utdelning 9
Transaktioner med joint venture sker till marknadsmässiga priser och villkor.

Nedskrivningsprövning

Koncernen är via BE Group Sverige AB ägare av 50 procent av aktierna i ArcelorMittal BE Group SSC AB och värdet av bolagets andel prövades genom att återvinningsvärdet jämförs med det bokförda värdet.

Återvinningsvärdet har uppskattats med hjälp av ett nyttjandevärde som bygger på kassaflödesprognoser för fem år framåt samt ett slutvärde baserat på en årlig tillväxttakt om 2 procent. Kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta om 10,8 procent före skatt. Diskonteringsräntan har bestämts utifrån samma metodik som vid prövning av Goodwill (se not 13) med den skillnaden att kapitalstrukturen i joint venture använts för att vikta samman kapital- och räntekostnad. Bokfört värde uppgår till 113 MSEK.