Balansräkning – moderbolag

Amounts in SEK M Belopp MSEK Note Not 2018 2017
ASSETS TILLGÅNGAR
Non-current assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar
Capitalized expenditure for development work and similar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 14 14 1 8
1 8
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar
Equipment, tools, fixtures and fittings Inventarier, verktyg och installationer 15 15 1 0
1 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Participations in Group companies Andelar i koncernbolag 16 16 872 876
Interest-bearing receivables from Group companies Räntebärande långfristiga fordringar hos koncernbolag 19 19 98 97
970 973
Deferred tax receivable Uppskjuten skattefordran 25 25 27 43
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 999 1 024
Current assets Omsättningstillgångar
Current receivables Kortfristiga fordringar
Current interest-bearing receivables from Group companies Räntebärande kortfristiga fordringar hos koncernbolag 19 19 81 97
Receivables from Group companies Fordringar hos koncernbolag 112 110
Tax receivables Skattefordringar 2 2
Other receivables Övriga fordringar 4 3
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 21 1 1
200 213
Cash and equivalents Kassa och bank 71 44
71 44
Total current assets Summa omsättningstillgångar 271 257
TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 1 270 1 281
Amounts in SEK M Belopp MSEK Note Not 2018 2017
EQUITY AND LIABILITIES EGET KAPITAL OCH SKULDER
Equity Eget kapital 22 22
Restricted equity Bundet eget kapital
Share capital Aktiekapital 260 260
Statutory reserve Reservfond 31 31
291 291
Non-restricted equity Fritt eget kapital
Share premium reserve Överkursfond 240 240
Profit brought forward Balanserad vinst 26 27
Profit/loss for the year Årets resultat 69 -1
335 266
Total equity Summa eget kapital 626 557
Non-current liabilities Långfristiga skulder
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 26, 31 531 512
Provisions Avsättningar 0 0
531 512
Current liabilities Kortfristiga skulder
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 31 31 15
Current interest-bearing liabilities to Group companies Kortfristiga räntebärande skulder till koncernbolag 70 128
Accounts payable Leverantörsskulder 2 2
Liabilities to Group companies Skulder till koncernbolag 28 59
Other liabilities Övriga skulder 5 1
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 28 8 7
Provisions Avsättningar 0 0
113 212
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 270 1 281