Finansiella mål

Intjäningen i BE Group ska användas för att utveckla verksamheten och generera avkastning till ägarna. Styrelsen i BE Group har därför fastställt tre finansiella mål som ska uppnås för att intjäningen ska betraktas som tillräcklig. Över tiden kan måluppfyllelsen variera beroende på olika faser i bolagets utveckling samt aktuellt konjunkturläge.

Försäljningsmässigt växa mer än marknaden

BE Groups tillväxt mäts som utlevererade ton på de svenska, finska och baltiska marknaderna jämfört med marknadens tillväxt av utlevererat ton på dessa marknader.

Uppnå minst 5 procent i vinstmarginal

Vinstmarginal definieras som underliggande EBIT-marginal under de tolv senaste månaderna.

Uppnå minst 15 procent i avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital definieras som operativt resultat de senaste tolv månaderna dividerat med det genomsnittliga sysselsatta kapitalet (eget kapital och räntebärande skulder).

Mål 1: Tillväxt

För att mäta tillväxten på BE Groups marknader används den marknadsstatistik som bolaget tar del av för distributionsmarknaderna i Sverige och Finland. Genom att jämföra tonnagetillväxten år mot år i denna data uppskattas tillväxten på marknaden. BE Groups tillväxt mäts som utlevererade ton på de svenska, finska och baltiska marknaderna. För Sverige inkluderas utleveranser för det samägda bolaget ArcelorMittal BE Group SSC. Målet är att växa mer än marknaden.

Utfall

Marknaden bedöms ha växt med 0,9 procent (4,0) under 2018 jämfört med 2017. BE Group har haft en tillväxt på 2,1 procent (3,1) och därmed uppfyllt målet för 2018. Framförallt är det den svenska verksamheten som har drivit marknadstillväxten inom armering och långa produkter.

Tillväxt större än marknaden

Mål 2: Vinstmarginal

Vinstmarginal definieras som underliggande rörelsemarginal (uEBIT%) under de tolv senaste månaderna. Målnivån är satt till minst 5 procent mätt över en längre tidsperiod. Detta motsvarar vid nuvarande omsättning ca 240 MSEK i underliggande rörelseresultat (uEBIT). Det underliggande rörelseresultatet, det vill säga rörelseresultatet exklusive påverkan av lagervinster eller lagerförluster samt jämförelsestörande poster, används för att sätta fokus på hur den operativa verksamheten presterar och utvecklas.

Utfall

Den underliggande vinstmarginalen uppgick till 2,4 procent (1,9) för 2018. Under de senaste fem åren har vinstmarginalen varit låg, och trots en tydlig uppåtgående trend så är det fortsatt långt kvar till målet. Under 2018 har ett antal aktiviteter genomförts som kommer bidra positivt till utvecklingen framåt. Åtgärderna, däribland nytt prissättningssystem samt besparingsprojekt inom direkt och indirekt inköp, förväntas få effekt under kommande år.

Underliggande vinstmarginal >5%

Mål 3: Avkastning

Som mått på avkastning används avkastning på sysselsatt kapital, vilket definieras som operativt resultat de senaste tolv månaderna dividerat med det genomsnittliga sysselsatta kapitalet (eget kapital och räntebärande skulder). Målnivån är satt till minst 15 procent med hänsyn taget till rådande kapitalstruktur och ränteläge. Måttet räknas utifrån redovisat rörelseresultat, det vill säga inklusive lagervinster och lagerförluster samt poster av engångskaraktär, för att sätta fokus på verklig avkastning till ägarna.

Utfall

Avkastningen på sysselsatt kapital har ökat till 9,4 procent (4,2) under året. Orsaken är främst att rörelseresultatet har förbättrats. I diagrammet visas även en justerad avkastning där jämförelsestörande poster exkluderats. Räknat på detta vis förbättras avkastningen till 10,2 procent (7,9).

Avkastning på sysselsatt kapital >15%