Not 1 – Rörelsesegment

2018 Sweden & Polen Finland & Baltics Parent Company &
consolidated items
Group
2018 Sverige &
Polen
Finland &
Baltikum
Moderbolaget &
koncernposter
Koncernen
External sales Extern omsättning 2 466 2 290 47 4 803
Internal sales Intern omsättning 10 9 -19
Net sales Nettoomsättning 2 476 2 299 28 4 803
Participation in earnings of joint venture Andelar i joint ventures resultat 4 4
Underlying operating result Underliggande rörelseresultat 104 68 -55 117
Inventory gains/losses Lagervinster/-förluster 15 13 -1 27
Items affecting comparability 1) Jämförelsestörande poster 1) 4 -16 -12
Operating result Rörelseresultat 123 81 -72 132
Net financial items Finansnetto -16
Profit/loss before tax Resultat före skatt 116
Taxes Skatter -36
Profit/loss for the year Årets resultat 80
Underlying operating margin Underliggande rörelsemarginal 4,2% 2,9% neg 2,4%
Operating margin Rörelsemarginal 5,0% 3,5% neg 2,8%
Shipped tonnage (thousands of tonnes) Levererat tonnage (tusentals ton) 187 190 0 377
Operating capital Operativt kapital 749 581 2 1 332
Investments Investeringar 16 18 1 35
Depreciation/amortization of tangible/intangible assets Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 13 18 7 38
Other non-cash flow items Övriga icke kassaflödespåverkande poster 1 2 1 4
Total non-cash flow items Summa ej kassaflödespåverkande poster 14 20 8 42
1) Under året har resultatet belastats med jämförelsestörande poster på totalt -12 MSEK, varav -16 MSEK är hänförligt till avvecklingen av verksamheten i Tjeckien och 4 MSEK avser återföring av del av avsättning avseende underhållsbehov för lagerbyggnad i Malmö.
2017 Sweden & Polen Finland & Baltics Parent Company &
consolidated items
Group
2017 Sverige &
Polen
Finland &
Baltikum
Moderbolaget &
koncernposter
Koncernen
External sales Extern omsättning 2 090 2 107 151 4 348
Internal sales Intern omsättning 4 7 -11
Net sales Nettoomsättning 2 094 2 114 140 4 348
Participation in earnings of joint venture Andelar i joint ventures resultat 11 11
Underlying operating result Underliggande rörelseresultat 72 89 -79 82
Inventory gains/losses Lagervinster/-förluster 13 16 -2 27
Items affecting comparability 1) Jämförelsestörande poster 1) -7 -45 -52
Operating result Rörelseresultat 78 105 -126 57
Net financial items Finansnetto -23
Profit/loss before tax Resultat före skatt 34
Taxes Skatter -10
Profit/loss for the year Årets resultat 24
Underlying operating margin Underliggande rörelsemarginal 3,4% 4,2% neg 1,9%
Operating margin Rörelsemarginal 3,7% 5,0% neg 1,3%
Shipped tonnage (thousands of tonnes) Levererat tonnage (tusentals ton) 172 191 0 363
Operating capital Operativt kapital 693 531 55 1 279
Investments Investeringar 10 12 0 22
Depreciation/amortization of tangible/intangible assets Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 14 16 11 41
Other non-cash flow items Övriga icke kassaflödespåverkande poster -6 0 28 22
Total non-cash flow items Summa ej kassaflödespåverkande poster 8 16 39 63
1) Under året har nedskrivningar av tillgångar samt kostnader relaterade till omstrukturering på totalt -52 MSEK gjorts.

BE Group är ett handels- och servicebolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. Då kunderna uppvisar en stor bredd i förutsättningar och behov erbjuder BE Group olika affärslösningar; lagerförsäljning, produktionsserviceförsäljning samt direktförsäljning. Samarbetet mellan BE Group och en given kund kan bestå av en eller flera av affärslösningarna.

Koncernens basprodukter är av likartad karaktär oavsett till vilka kunder eller marknader de distribueras. Ett led i koncernens strategi är också att vidareförädla materialet i egna produktionsanläggningar genom olika typer av produktionsservice, vilket i vissa fall leder till färdiga komponenter som går rakt in i kundernas produktion.

Koncernens risker och möjligheter skiljer sig åt på de olika geografiska marknaderna till vilka koncernens produkter distribueras. Koncernen har därför valt geografiska områden som rörelsesegment.

Den operativa strukturen och den interna rapporteringen till koncernledning och styrelse bygger därför primärt på redovisning av geografiska affärsområden. I segmentets resultat, tillgångar och skulder har inkluderats operativa poster hänförliga till segmentets löpande verksamhet.

Fördelningen av operativt kapital per segment baseras på lokalisering av verksamheten och innefattar direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas per segment på ett rimligt tillförlitligt sätt. Operativt kapital som fördelats per segment omfattar materiella anläggningstillgångar, goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar, andelar i joint venture, uppskjuten skattefordran och rörelsekapital minskat med uppskjuten skatteskuld och avsättningar. Finansiella tillgångar och skulder har inte fördelats på respektive segment och redovisas som övriga tillgångar/skulder. I segmentens investeringar ingår investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Den finansiella informationen per segment är baserad på samma redovisningsprinciper som koncernens. Koncernen använder sig av ett antal alternativa nyckeltal (se Alternativa nyckeltal för mer information). Ett av dessa är det underliggande resultatet som är det redovisade resultatet justerat för jämförelsestörande poster samt lagervinster och lagerförluster. Dessa utgör skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. Beräkningen bygger på BE Groups egen modell. Denna modell har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Internpriserna mellan koncernens segment är satta utifrån principen om ”armlängds avstånd” det vill säga mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett intresse av transaktionerna. Varupriset baseras på aktuella inköpspriser med påslag för intern marginal.

Information om produkter och tjänster samt geografiska områden

Koncernen består av två affärsområden, Sverige & Polen och Finland & Baltikum. Koncernens övriga verksamheter samlas inom Moderbolaget och koncernposter.

Sverige & Polen

Inom affärsområde Sverige & Polen ingår BE Groups verksamheter i Sverige under firmanamnen BE Group Sverige AB och Lecor Stålteknik AB samt verksamheten i Polen under namnet BE Group Sp. z o.o. BE Group Sverige AB erbjuder försäljning och distribution av koncernens produkter såsom handelsstål, rostfritt stål och aluminium. I kombination med materialet tillhandahålles också produktionsservice då bolaget i olika produktionsprocesser vidareförädlar material för att uppfylla specifika krav hos kunderna. Som exempel kan nämnas kapning, blästring, målning, borrning och skärning i olika former. Därutöver erbjuder bolaget annan service i form av avancerade logistiklösningar samt materialrådgivning. BE Group Sverige AB äger vidare 50 procent av tunnplåtsbearbetningsföretaget ArcelorMittal BE Group SSC AB. Lecor Stålteknik AB tillhandahåller stålkonstruktionslösningar till kunder inom byggindustrin i Sverige och verksamheten i Polen erbjuder produktionsservice till polska och nordiska kunder.

Finland & Baltikum

Inom affärsområde Finland & Baltikum ingår BE Groups verksamhet i Finland som bedrivs under firmanamnet BE Group Oy Ab och verksamheterna i de baltiska länderna under firmanamnen BE Group AS, Estland, BE Group SIA, Lettland och UAB BE Group, Litauen. I samtliga verksamheter erbjuds försäljning och distribution av koncernens produkter såsom handelsstål, rostfritt stål och aluminium. I Finland tillhandahålls också produktionsservice i stor omfattning. Som exempel kan nämnas kapning, blästring, målning, borrning och skärning i olika former. Därutöver erbjuder bolaget i Finland sina kunder logistiklösningar, rådgivning och finansiering av rörelsekapital.

Moderbolaget och koncernposter

Under Moderbolaget och koncernposter rapporteras utöver Moderbolaget och koncernelimineringar även delar av koncernens verksamheter som är under omstrukturering; BE Group Tjeckien, BE Group Slovakien, BE Group Produktion Eskilstuna samt RTS Estland. Omstruktureringen av dessa verksamheter, som styrelsen i BE Group fattade beslut om under första kvartalet 2016, andra kvartalet 2017 och andra kvartalet 2018, är i allt väsentligt genomförda.

Koncernen

Sales by country based on customer’s domicile Försäljning per land utifrån kundens hemvist 2018 2017
Sweden Sverige 2 431 2 170
Finland Finland 1 935 1 756
Other countries Övriga länder 437 422
Total Totalt 4 803 4 348
Tangible, intangible and financial assets by country Materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar per land 2018 2017
Sweden Sverige 476 490
Finland Finland 308 296
Other countries Övriga länder 9 9
Total Totalt 793 795

Moderbolaget

Sales of intra-group services by country based on domicile of subsidiary Försäljning av interna tjänster per land utifrån dotterbolagens hemvist 2018 2017
Sweden Sverige 50 42
Finland Finland 45 39
Other countries Övriga länder 13 11
Total Totalt 108 92