Not 7 – Övriga rörelseintäkter

Group Koncern 2018 2017
Net movements in exchange rates on receivables/liabilities of an operating nature Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Capital gains on sales of fixed assets Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 1 1
Rental income Hyresintäkter 3 3
Reversal of write-downs Joint Venture 1) Återföring av nedskrivna andelar Joint Venture 1) 20
Other Övrigt 0
Total Totalt 4 24
Parent Company Moderbolag 2018 2017
Net movements in exchange rates on receivables/liabilities of an operating nature Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 0 0
Other Övrigt 0 0
Total Totalt 0 0
1) Jämförelsestörande poster.