Not 21 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Group Koncern 2018 2017
Rent for premises Lokalhyror 9 8
Insurance fees Försäkringar 4 0
Other items Övriga poster 16 7
Total prepaid expenses and accrued income Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 15
Parent Company Moderbolag 2018 2017
Other items Övriga poster 1 1
Total prepaid expenses and accrued income Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1