Not 25 – Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

2018
Group Deferred tax assets Deferred tax
liabilities
Net
2018
Koncern Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Intangible assets Immateriella tillgångar 0 -21 -21
Buildings and land Byggnader och mark 0 0 0
Machinery and equipment Maskiner och inventarier 0 -2 -2
Inventory Lager 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 1
Other provisions Övriga avsättningar 0 0 0
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder 0 0
Loss carryforwards Underskottsavdrag 30 30
Other 1) Övrigt 1) 2 -21 -19
33 -44 -11
Offset Kvittning 0 0 0
Net deferred tax liabilities Netto uppskjuten skatteskuld 33 -44 -11
2017
Group Deferred tax assets Deferred tax
liabilities
Net
2017
Koncern Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Intangible assets Immateriella tillgångar 0 -20 -20
Buildings and land Byggnader och mark 0 -1 -1
Machinery and equipment Maskiner och inventarier 0 -3 -3
Inventory Lager 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 1
Other provisions Övriga avsättningar 0 0 0
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder 1 1
Loss carryforwards Underskottsavdrag 49 49
Other 1) Övrigt 1) 5 -19 -14
56 -43 13
Offset Kvittning 0 0 0
Net deferred tax assets Netto uppskjuten skattefordran 56 -43 13
1) Till största delen relaterat till skatteskuld i Estland. I Estland betalas skatt först när utdelning sker till moderbolaget.
2018
Parent Company Deferred tax
assets
Deferred tax
liabilities
Net
2018
Moderbolag Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Loss carryforwards Underskottsavdrag 27 27
27 27
Offset Kvittning
Net deferred tax assets Netto uppskjuten skattefordran 27 27
2017
Parent Company Deferred tax
assets
Deferred tax
liabilities
Net
2017
Moderbolag Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Loss carryforwards Underskottsavdrag 43 43
43 43
Offset Kvittning
Net deferred tax assets Netto uppskjuten skattefordran 43 43

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Group
2018 Carrying amount at beginning of period Recognized in
profit or loss
Recognized
in equity 1)
Carrying amount
at end of period
Koncern
2018 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital 1) Redovisat värde vid periodens slut
Intangible assets Immateriella tillgångar -20 0 -1 -21
Buildings and land Byggnader och mark -1 -1 0 -2
Machinery and equipment Maskiner och inventarier -3 1 0 -2
Inventory Lager 0 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 0 0 1
Other provisions Övriga avsättningar 0 0 0 0
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder 2 0 0 2
Loss carryforwards Underskottsavdrag 49 -19 0 30
Other Övrigt -15 -4 0 -19
13 -23 -1 -11
Group
2017 Carrying amount at beginning of period Recognized in
profit or loss
Recognized
in equity 1)
Carrying amount
at end of period
Koncern
2017 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital 1) Redovisat värde vid periodens slut
Intangible assets Immateriella tillgångar -19 0 -1 -20
Buildings and land Byggnader och mark -1 0 0 -1
Machinery and equipment Maskiner och inventarier -4 1 0 -3
Inventory Lager 0 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 0 0 1
Other provisions Övriga avsättningar 0 0 0 0
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder 2 0 0 2
Loss carryforwards Underskottsavdrag 47 2 0 49
Other Övrigt -18 3 0 -15
8 6 -1 13

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Parent Company
2018 Carrying amount at beginning of period Recognized in profit or loss Recognized
in equity
Carrying amount
at end of period
Moderbolag
2018 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Loss carryforwards Underskottsavdrag 43 -16 27
43 -16 27
Parent Company
2017 Carrying amount at beginning of period Recognized in profit or loss Recognized
in equity
Carrying amount
at end of period
Moderbolag
2017 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Loss carryforwards Underskottsavdrag 44 -1 43
44 -1 43

Av koncernens aktiverade uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag finns det begränsningar i form av en tidsperiod om 5 år för fordringar om 1 MSEK (3). Dessa fordringar är relaterade till Polen.

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 2 MSEK (29). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen, Tjeckien och Estland. De ej redovisade beloppen motsvarar den del av underskottsavdragen som inte bedöms som sannolik att kunna utnyttjas mot överskott vid framtida beskattning.