Kassaflödesanalys – moderbolag

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2018 2017
Operating activities Den löpande verksamheten
Operating result Rörelseresultat 50 38
Adjustment for non-cash items Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 29 29 7 7
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -2 -5
Income tax paid/received Betald/erhållen skatt 0 0
Cash flow from operating activities
before changes in working capital
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 55 40
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Increase (-)/decrease (+) in operating receivables Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 -43
Increase (+)/decrease (-) in operating liabilities Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 5 21
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 18
Investing activities Investeringsverksamheten
Acquisitions of intangible assets Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Acquisitions of tangible assets Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 0
Lending to subsidiaries Utlåning till dotterbolag 45 4
Cash flow from investing activities Kassaflöde från investeringsverksamheten 44 4
Financing activities Finansieringsverksamheten
Net change in borrowing/lending in cash pool Nettoförändring av in-/utlåning cashpool -61 47
Loans from subsidiaries Upplåning från dotterbolag
Amortization of loan liabilities Amortering av låneskulder -15 -34
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten -76 13
Cash flow for the year Årets kassaflöde 27 35
Cash and equivalents at January 1 Likvida medel vid årets början 44 9
Cash and equivalents at December 31 Likvida medel vid årets slut 71 44