Resultaträkning – moderbolag

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2018 2017
Net sales Nettoomsättning 1 1 108 92
108 92
Administrative expenses Administrationskostnader -58 -54
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 7, 8 7, 8 0 0
Operating profit/loss Rörelseresultat 3, 4, 5, 14, 15 3, 4, 5, 14, 15 50 38
Profit/loss from participations in Group companies Resultat från andelar i koncernbolag 6 6 20 -5
Other interest income and similar profit/loss items Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 9 18 21
Interest expense and similar profit/loss items Räntekostnader och liknande resultatposter 10 10 -36 -38
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 52 16
Appropriations Bokslutsdispositioner 33 -16
Profit/loss before tax Resultat före skatt 85 0
Tax Skatt 11 11 -16 -1
Profit/loss for the year Årets resultat 69 -1